Här är de 14 punkterna

1. Verka för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja
i enlighet med livsmedelsstrategin, där en ökad svensk
matproduktion prioriteras för att minska sårbarheten i händelse av kris. Helhjärtade insatser krävs från politiken och övriga aktörer för att förverkliga livsmedelsstrategin.

2. Skapa bättre näringspolitiska villkor för Sveriges
bönder, exempelvis genom sänkt arbetsgivaravgift och
regelförenklingar inom tillstånds- och miljöprövning. Bättre
villkor skapar mer robusta lantbruksföretag, som kan öka den
inhemska livsmedelsproduktionen och sänka sårbarheten i
försörjningskedjan vid kris.

3. Skärp kraven i offentliga upphandlingar och ge
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utbilda offentliga aktörer i hur de kan ställa krav i förfrågningsunderlagen på motsvarande svensk lagstiftning vad gäller både miljö- och djurskydd.

4. Analysera och föreslå lämpliga åtgärder för att öka
försörjningstryggheten av insatsvaror till lantbruket.

5. Analysera konsekvenserna av lagerhållning i olika delar av
förädlingskedjan.

6. Säkerställ att jordbrukets behov av el, drivmedel, vatten och
transporter prioriteras i händelse av kris.

7. Förbered nödvändiga avsteg och lättnader i lagstiftningen som kan tillämpas vid kris och höjd beredskap.

8. Ge Jordbruksverket helhetsansvaret för den samordnande planeringen av primärproduktionen i Sverige. I dag har ingen myndighet det formella ansvaret.

9. Planera för att upprätthålla produktionen på oförändrad nivå i händelse av kris genom att klassificera lantbruket som en prioriterad sektor för el- och drivmedelsförsörjning samt genom att nyckelpersoner verksamma i företag inom hela livsmedelskedjan ges möjlighet fortsätta att arbeta i sektorn vid en kris.

10. Bedriv analys och forskning för metodutveckling för beräkning av försörjningstrygghet och självförsörjningsgrad.

11. Utveckla analys och kommunikation avseende en modern
näringstät kriskost.

12. Anlägg ett tydligare försörjningstrygghetsperspektiv på
energipolitiken genom att främja en ökad inhemsk produktion av flytande och gasformiga biodrivmedel samt främja en småskalig energiproduktion och lagring som kan göra jordbruket mer självförsörjande på el.

13. Säkerställ att de krav staten ställer på lantbruksföretag
kompenseras fullt ut finansiellt samt att detta sker på ett
konkurrensneutralt sätt. Åtgärder för stärkt försörjningstrygghet vid kris och krig får inte medföra försämrade möjligheter till primärproduktion i fred, genom pålagor, begränsningar eller motsvarande.

14. Prioritera och planera för robusta transporter och logistikkedjor för livsmedelsförsörjningen i stället för att upprätta nya regionala strukturer. I den mån behovet av nya kvarnar, mejerier och slakterier uppstår bör de startas på marknadsmässiga villkor.

LÄS MER: Här är hela LRFs pdf-dokument om framtidens försörjningstrygghet

Palle på Aftonbladet Debatt: "Ska du invadera Sverige, ta med egen matsäck"