De gröna näringarna är viktiga för hela Sverige. Jag tror och hoppas att politiker och myndigheter vill ha ett fungerande skogsbruk, implementering av livsmedelsstrategin och ett levande Sverige. Men utan arbetskraft kommer inte detta att kunna ske, och läget är bekymmersamt.

Rekryteringsprocesserna inför nästa säsong är i full gång, men oron och osäkerheten är stor hos många företag då arbetskraftsbristen är akut. Kompetensförsörjningen till branschen är kritisk och det blir allt svårare att hitta personal i Sverige eller inom EU, medan det fortsatt går att hitta personal från länder utanför EU.

Processen underlättas inte heller av att vi i Sverige implementerat EUs säsongsdirektiv till sex månader istället för nio utan hänsyn tagen till det gröna näringslivets behov, vilket avviker en del från stora delar av den övriga arbetsmarknaden eftersom det ofta styrs ofta av naturens växlingar.

Företag som missköter sig kan förekomma i alla branscher, men det kan inte vara skäl till att stoppa, eller kraftigt reducera, möjligheten för seriösa företag att anställa personer från tredje land. Personer och arbetskraft som verkligen behövs för att det gröna näringslivet ska kunna leverera det samhället så väl behöver och efterfrågar. Företag som sköter sig ska inte ”straffas” för att staten inte kan hantera dem som missbrukar systemet.

Det må finnas utmaningar med arbetskraftsinvandringen, men vi får inte blanda ihop äpplen och päron. Utmaningarna kan dessutom lösas med god vilja och regelefterlevnad – vilket det gröna näringslivet eftersträvar att göra. Utan tillgång till kompetent arbetskraft stannar svenskt skogs- och lantbruk.

Lena-Liisa Tengblad,
VD Gröna Arbetsgivare