– Förhållandena som TV visade är inte representativa för svensk djuromsorg. Men varje fall där djuren inte sköts bra är ett för mycket. Därför startar vi nu ett målinriktat arbete för att ta fram konkreta åtgärder på såväl nationell som regional nivå, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

I grunden har Sverige en mycket god djurvälfärd där lantbrukarna tar väl hand om sina djur. Det följs bland annat upp med hjälp av branschens egna kvalitetsprogram och genom länsstyrelsens myndighetskontroller. Det nya branschinitiativet syftar till att göra ett bra system ännu effektivare.

– Fall med djur som inte tas omhand på rätt sätt är komplexa. Oftast beror det på att lantbrukaren hamnat i en personlig kris av något slag som påverkar djurhållningen. Med bibehållet förtroende mellan djuruppfödare och de som kommer i kontakt med gården behöver det exempelvis bli enklare för de personer som i sin yrkesverksamhet ofta besöker gårdarna att kunna sända en signal om de uppfattar att något verkar vara fel, säger Palle Borgström.

De här 3 övergripande åtgärderna bestämdes på branschmötet

1. Att inrätta ett nationellt branschråd med uppdrag att förebygga djurskyddsärenden.
LRFs ordförande leder rådet där näringens olika organisationer och företag ingår. Detta är att betrakta som en så kallad högnivågrupp med ett prioriterat nationellt åtagande för att hitta sätt att tidigare identifiera och sätta in åtgärder när det finns risk att djur far illa. I branschrådet ska ingå representanter från bl.a. branscherna, mejeri, slakteri, foderföretag samt rådgivningsföretag.

2. Att genomföra en särskild satsning på regional samverkan för att förebygga djurskyddsärenden.
LRF:s regionala omsorgsgrupper utgör idag navet i det regionala arbetet med att förebygga och hantera konkreta fall. Utmaningen är nu att bli ännu bättre på att tidigare hitta fall där djur riskerar att fara illa. Branschen åtar sig att stärka samverkansarbetet regionalt i speciella djuromsorgsgrupper för att tidigt identifiera konkreta fall. I de regioner det inte redan finns tillräcklig samverkan mellan näringens organisationer, företag och myndigheter ska sådan upprättas skyndsamt.

3. Att branschen bjuder in myndigheter och andra aktörer för fortsatt diskussion om samarbete nationellt och regionalt.
Det krävs en tät dialog med myndigheterna för att tidigt upptäcka brister i djurhållningen. Ambitionen är att göra systemet mer optimalt utformat för att fånga upp avvikelser kring djuromsorgen tidigare. Branschen vill diskutera hur kontrollerna kan bli mer träffsäkra så att myndigheterna kan ge en korrekt bild av hur djurhållningen ser ut länsvis, men också hur myndigheterna kan bli mer aktiva i djuromsorgsgruppernas förebyggande arbete.