I remissvaret ser LRF mycket positivt på att Naturvårdsverket gör en viktig markering och förflyttning från ett bevarandeperspektiv till en mer modern syn på viltförvaltningen.

Det innebär att myndigheten i fortsättningen vill agera i enlighet med den del av strategin för svensk viltförvaltning som säger att ”populationsreglerande jakt på arter som orsakar stora skador bör särskilt främjas.”. Det innebär en anpassning till 2020-talets fauna och dess positiva och negativa effekter i samhället.

– Dagens lagstiftning är långt i från verkligheten. Vi har stora viltstammar som i flera fall inte beskattas i den omfattning som de borde. Både med tanke på värdet i vilt och jakt och de stora viltskadorna i trafik, jordbruk och skogsbruk. Det är viktigt för LRFs medlemmar, som drabbas hårt av viltskadorna, att jägarnas ges ökade möjligheter, säger Palle Borgström.

Flera av förslagen är mycket bra, exempelvis:

Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar. Den nu gällande allmänna jakttiden för vildsvin innefattar en regel om att sugga ”som åtföljs av smågrisar” inte får fällas. Regeln gäller under hela året. Bestämmelsen avviker från övriga allmänna jakttider och bestämmelser för till exempel licensjakt på älg. Det finns ingen juridisk definition av ”smågris”. Olika tumregler tillämpas av jägare men ingen jägare kan veta vad en ”smågris” är, i strikt juridisk mening. Om sugga ”som åtföljs av smågrisar” fälls avsiktligt, är det ett jaktbrott. Motsvarande svårighet när det gäller till exempel älg, kronhjort och rådjur har lösts utan tvingande regler. Det ankommer på den enskilda jägaren att avgöra när älgko, kronhind eller råget bör fällas. Men det reglerar inte staten, det är en vedertagen jägarregel.
LRF föreslår att ovan nämnda bestämmelse om sugga som åtföljs av smågrisar slopas. Regeln kan med fördel ersättas med en rekommendation om att inte fälla sugga som för kultingar, som är beroende av suggan för sin överlevnad.

Utökad jakttid för rådjur, dovhjort och kronhjort där jakttiden för kronhjort ska gälla hela landet.

Fasta datum för älgjaktens start och slut. Slopad möjlighet för länsstyrelserna att besluta om brunstuppehåll och helgförbud. LRFs önskemål är att septemberjakt utökas att gälla även i hela Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och tillåten tid för jakt på rådjur, dovhjort och kronhjort ska vara hela dygnet.

Tillåten tid för jakt under dygnet utökas för björn och mufflon. Att tid för jakt med hund efter klövvilt ska avslutas den 31/1. Med LRFs tilläggsönskan att jakt på älg med hund ska vara tillåten även i februari, åtminstone från och med Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut i norrlandslänen.

Att skyddsjakt på enskilds initiativ införs på trana och sångsvan.

Däremot ställer sig LRF negativt till att förslagen om:

Att skyddsjakt på vildsvin, på enskilds initiativ, inte förenklas. LRF yrkar att den jakten ska vara tillåten inom hela den fastighet som skadas av vildsvin.

Att skyddsjakten på årskalv av dov- och kronhjort inte utökas till att gälla i hela landet. LRF yrkar att den ska gälla även i Skåne och på Gotland.

LÄS MER: Här är LRFs remissyttrande