Förändringarna görs för att sätta mer fokus på medlemsrekrytering, stärka bransch- och marknadsarbetet men också för att renodla olika funktioner och arbetsuppgifter i organisationen.

- De förändringar vi nu gör är ett steg i att anpassa vår organisation och säkra att vi har den kraft som krävs för att vi ska kunna nå de strategiska mål som stämman och styrelsen satt upp. Detta gäller främst målen om att öka antalet företagarmedlemmar och att på olika sätt bidra till att öka värdet på de varor och tjänster som våra medlemmar i de gröna näringarna kan producera, säger VD Anna Karin Hatt.

De förändringar som görs är följande:

Medlemsutveckling & Försäljning lyfts från att vara en enhet inom avdelningen Medlem & Organisation till en företagsledande, strategisk nivå och blir en egen avdelning, direkt under VD. Syftet är att stärka LRFs marknads- och försäljningsarbete, få ännu mer kraft i att utveckla LRFs medlemserbjudande och fortsatt säkra en god medlemsservice. Chefen för avdelningen kommer att ingå i LRFs ledningsgrupp. Rekrytering av en ny Försäljnings- och medlemsutvecklingschef påbörjas omgående.

Avdelningen Medlem & Organisation förändras och ges ett tydligare uppdrag och en mer ändamålsenlig organisation. Utöver förändringen ovan innebär det att:

Utskick & Layout, som idag är en del av enheten Folkrörelseutveckling, flyttas från Medlem & Organisation till Kommunikationsavdelningen, för att samla de delar inom LRF som producerar kommunikativt innehåll. Utskick & Layout ska även fortsatt utveckla servicen av kommunikativa tjänster till övriga avdelningar. Medarbetarna rapporterar till enhetschefen på Kommunikationsavdelningen.

Assistentstödet utvecklas och samlas i ett team. Det betyder att de assistenter som idag finns i avdelningen Utveckling & Analys respektive Ledningsstöd framöver kommer ha sin hemvist i ett Assistentteam inom Ledningsstöd. Arbetet i teamet kommer samordnas och ledas av en teamledare. Rekrytering av teamledare till Assistentteamet kommer inledas omedelbart.

Avdelningen Utveckling & Analys byter namn till Näringspolitik & Företagande. Arbetet i de tre enheter inom avdelningen som arbetar med näringspolitik, företagarfrågor och analys renodlas till dessa uppgifter. Branscharbetet för samtliga branscher förutom LRF Skogsägarna samlas i en ny, egen enhet med uppdraget att samlat driva LRFs branscharbete och samtidigt stärka arbetet med att få marknaden för företagen i de gröna näringarna att växa. En ny chef kommer rekryteras till den nya branschenheten.

Förändringarna börjar gälla successivt under våren, i takt med att de olika chefs- och ledarpositionerna tillsätts och innebär i dagsläget inte att någon medarbetare får lämna LRF. Däremot kommer rekryteringen av två nya chefstjänster samt en ny teamledare startas.

Har du frågor, kontakta LRFs pressavdelning, 010-184 40 70.