Mötet visade stor enighet där både landsbygdsminister Jennie Nilsson och Jordbruksverket visade stor förståelse för situationen för Sveriges livsmedelsproduktion.

LRF har även sedan i början av mars en krisorganisation på plats vilket bland annat innebär löpande avstämningar med branschen.
– Vi har samlat branschen för att skaffa oss ett bra informationsläge och diskussion med näringsdepartementet och jordbruksverket. Det är viktigt att vi får ge en samlad bild av vad som görs och vad som eventuellt kan göras. I kristider är det tydligt vilken viktig roll LRF har som samlande kraft för hela branschen, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Under mötet redogjorde Anna- Karin Hatt för det som LRF hittills har gjort och vad fokus ligger framöver. Här samlar vi LRFs arbete kring covid-19

Jennie Nilsson redogjorde för det arbete som regeringen har gjort med anledning av situationen. Bland annat nämnde hon att livsmedelsproduktionen ingår på listan för samhällsviktig verksamhet viket kommer vara betydelsefullt om skolor och förskolor stänger. 

Landsbygdsministern vill undanröja hinder

Landsbygdsministern lyfte även vikten av att undanröja eventuella hinder som livsmedelsproduktionen stöter på. Redan nu har regeringen jobbat för att myndigheterna ska bli mer flexibla och lyhörda. Lantmännen Reppe kunde exempelvis med mycket kort varsel ställa om från vodkaproduktion till produktion av handsprit. För att det skulle vara möjligt krävdes ett flexibelt arbetssätt av Kemikalieinspektionen.

Jennie Nilsson poängterade även att om branschen stöter på problem när det gäller myndighetsutövning eller regler, med anledning av covid-19, så vill hon gärna veta det och kommer att göra det som står i hennes makt för att röja undan sådana hinder.

SAM ska diskuteras på EU-möte

När det gäller situationen i Europa, så ser man ännu inga stora störningar gällande livsmedelsproduktionen. Italien som är mest drabbat i dagsläget har lagt fram förslag till EU-kommissionen om lättnader i stödreglerna. Detta och mer därtill som rör EU-regler, SAM, och flexibilitet ska diskuteras på ett informellt digitalt möte med EUs jordbruksministrar där Jennie Nilsson deltar. Sveriges hållning är bland annat att handeln ska kunna fortsätta över gränserna.

- I dagsläget fungerar det, men det är långa köer vid gränserna vilket leder till förseningar av leveranser, säger Jennie Nilsson.

Bra samarbete mellan aktörerna

Håkan Henriksson, näringslivschef och chefsveterinär på Jordbruksverket, berättade om hur man jobbat med frågan om att livsmedel ska klassas som samhällsviktigt verksamhet. Enligt honom har arbetet med detta bestått av ett bra samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och näringsdepartementet.
Vidare specificerade Henriksson den lista som definierar vad inom livsmedelsproduktion som är samhällsviktigt verksamhet. Han betryggade alla deltagare att om man är en aktör inom livsmedelsproduktionen, så är man med på listan.

Själva listan har Jordbruksverket tagit i samband med ett svar på en hemställan till MSB. Listan, som är bifogad som PDF, ska ses som en första sammanställning och kan komma att uppdateras.

Fortsatt god tillgång på insatsvaror

Under branschrundan rapporterades inga större avvikelser när det gäller tillgång på insatsvaror. Många uttryckte oro över vad som kommer att hända om skolor och förskolor får order om att stänga. Det är mycket bra att livsmedelproduktion ligger med på listan över samhällsviktiga verksamheter, samtidigt finns det risk för att det tar ett tag innan man fått till det praktiska arrangemanget kring barnomsorg om detta skulle ske.

40-50 % försvinner vid skolstängning

Vid en skolstängning räknar många produktionsanläggningar med att tappa mellan 40 och 50 procent av personalen tillfälligt, vilket skulle slå hårt mot produktionen. Det gemensam budskapet från branschen till landsbygdsminister var att; stäng inte skolorna.

Utöver det är arbetskraft ett annat orosmoln som många lyfter upp. Det handlar både om arbetskraft som behövs för enklare arbeten som bärplockning och säsongspersonal inom grönsaksodling. Men även mer kvalificerad personal behövs inom ex spannmålsodling som har komptens att hantera avancerade maskiner och datasystem.

LÄS MER: Söker du arbetskraft? Annonsera gratis på gronajobb.se