LRF har i dag överlämnat flera förslag till Tillväxtverket för att underlätta att permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige men i andra sektorer, ska kunna få jobb inom de gröna näringarna. Behovet av arbetskraft framöver kommer vara stort både inom jordbruket och skogsnäringen.

LRFs konkreta förslag

De konkreta förslag som LRFs vd Anna Karin Hatt idag överlämnade vid ett möte med Tillväxtverket är i korthet:

Utveckla modellen för korttidsarbete så att även företagare och deras familjer kan nyttja stödet. Nästan en miljon av landets småföretagare kan inte ta del av korttidsarbetesmodellen som den nu är utformad.

Ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att bidra till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet det finns personalbehov finns.

Halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch, som ska lära sig de nya arbetsuppgifterna på jobbet.

Inför ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön (eller jämfört med vad individen skulle ha fått som permitteringslön) än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.

Utöka tiden för skattekrediter från dagens tre månader och sänk räntan på dessa skattekrediter, kanske ända ned till noll.

Säsongen börjar för många branscher

Bakgrunden till LRFs möte med Tillväxtverket, där även Svenskt Näringsliv och Företagarna deltog, är att den nu aktuella Corona-krisen och dess påverkan på näringslivet, och att Tillväxtverket fått regeringens uppdrag att förvalta modellen med korttidsarbete.

För lantbrukets del gäller att lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk nu går in i en säsong där viktiga delar av arbetskraften är säsongsanställd.

8 000 jobb

En snabb beräkning, som idag gjorts på näringsdepartementets begäran, indikerar att det kan handla om upp till 8 000 arbetstillfällen, under en genomsnittstid på 6 månader, med start inom kort.

Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering. Inte sällan rör det sig om utländsk arbetskraft.

Svårigheter för tidigare rekryterad utländsk personal att resa till Sverige riskerar leda till omfattande produktionsminskningar och lägre svensk självförsörjningsgrad av bland annat livsmedel. Svårigheten för utländsk personal att komma till Sverige riskerar även få konsekvenser i skogsnäringen, som bland annat har behov av personal som kan nyplantera träd.

LÄS MER: Nu startar snabbutbildning i trädgårdsnäringen för permitterad servicepersonal 

LÄS MER: LRF-projektet Mer mat fler jobb löste arbetsbristen på handelsträdgården

LÄS MER: På gronajobb.se finns det 1 300 jobb

LÄS MER i SvD: "Även i kristider måste folk äta, därför minskar inte behovet av arbetskraft inom vår näring"

LÄS MER: Har du god beredskap? På lrf.se/corona finns checklistan och mycket annat viktigt vetande