- Vi har träffat regeringsföreträdare där LRF driver frågan att livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen, ska klassas som prioriterad och samhällsviktig. Vi känner att myndigheterna och vi har en gemensam lägesbeskrivning, säger LRFs vd och koncernchef Anna Karin Hatt.

Näringsdepartementet har inrättat en samverkansgrupp för frågor rörande livsmedelsförsörjning och corona. Där hanteras alla frågor som rör coronas påverkan på livsmedelskedjan, från primärproduktion till dagligvaruhandel. I gruppen ingår berörda myndigheter, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Tillväxtverket samt branschorganisationer och regeringsföreträdare. Gruppen leds av statssekreterare Per Callenberg. LRF representeras av vd Anna-Karin Hatt och vice vd Anders Holmestig. Avstämningar i gruppen kommer att ske måndagar och torsdagar framöver.

På det första mötet igår presenterade LRF flera önskemål för att livsmedelsförsörjning och  företagandet i de gröna näringarna ska säkras. LRF, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel samt Dagligvaruleverantörernas Förening har nu bildat en samordningsgrupp för gemensamma frågeställningar. Gruppen träffar näringsdepartementet och övriga inblandade myndigheter två gånger i veckan från och med nu.

Personalförsörjning prioriterad fråga

LRF tycker att det är viktigt att påpeka att försörjningsläget av insatsvaror hittills fungerar tillfredställande. Maten kommer fram från gård till butik. Men den bilden kan snabbt förändras inte minst beroende av ändrade omvärldsfaktorer. Bedömningen är att det inte är osannolikt med prisrörelser på råvaror och insatsmedel, vilket i så fall riskerar att fördyra produktionen.

- En prioriterad fråga för LRF är att staten ska ha beredskap för stöd till lantbrukare och anställda som drabbas av sjukdomen samt personalförsörjningen, inte minst av säsongsanställda, säger Anna Karin Hatt.

Livsmedelskedjan bör klassas som samhällsviktig

De åtgärder som regeringen vidtagit kring karensdag, sjuklöneansvar, lönekostnader vid korttidspermittering samt anstånd med att betala skatt är viktiga och underlättar förhoppningsvis det akuta läget för drabbade företag. I mötena med departementen driver LRF frågan att livsmedelskedjan, inklusive primärproduktionen, ska klassas som prioriterad och samhällsviktig.

- Vi är tydliga med att våra livsmedelsproducerande medlemmar ska få prioritet när det gäller alternativ barnomsorg vid skolstängningar. Vi lyfte den frågan i vårt möte med näringsdepartementet och vi kommer att följer upp den på nästa möte i morgon, torsdag. Vi har inte fått några garantier, men vi är mycket tydliga med våra krav kring just detta, säger Anna Karin Hatt.

Under onsdagsförmiddagen meddelade landsbygdsminister Jennie Nilsson att livsmedelsproducenter tillhör en grupp som är samhällsviktig.

- Livsmedelsproduktionen, precis som sjukvården, är något som alltid måste fungera. Vid en händelse som gör att det blir problem med personal, eller skolor stängs, så kommer de som ser till så att vi har livsmedel få samma stöd för att lösa det som personal i exempelvis sjukvården, sa Jennie Nilsson i TV4.

Här är några av LRFs inspel till regeringen:

  • Klassificera företag i hela livsmedelskedjan som en prioriterad och samhällsviktig funktion i samhället.
  • Stora delar av lantbruket går in i en säsong där stora delar av arbetskraften är säsongsanställd, ofta utländsk arbetskraft. Svårigheter för denna personal att resa till Sverige riskerar att skapa omfattande produktionsminskningar och lägre svensk självförsörjningsgrad av dessa produkter. Möjliggör för personer som friställs i andra sektorer att arbeta i de gröna näringarna. I dessa frågor behövs fördjupas dialog med regeringen och relevanta myndigheter som Arbetsförmedlingen.
  • Beredskap för att ge dispens från regelverk för att djurtransporter ska kunna fortgå. Det kan bli aktuellt om det blir störningar i logistikflöden eller på slakterier.
  • Ett flexibelt förhållningssätt hos myndigheter så att slakt kan hållas igång även om mindre avsteg från normala rutiner behöver göras.
  • Utarbeta myndighetsprotokoll som beskriver hur företagen ska agera vid smitta vid livsmedelsanläggningar.
  • Beredskap för att stödja lantbrukare som drabbas. Vid utbrott av Covid 19 bland ägare och personal på lantbruksföretag kan det bli svårt att hitta ersättningspersonal. Detta är särskilt kritiskt avseende djurgårdar. LRF följer frågan och beredskapen bör vara hög att bistå dessa företagare.
  • Förbered för eventuella dispensåtgärder kring exempelvis  regelverket för foder inom ekologisk produktion.

 

LÄS MERPå lrf.se/corona har vi samlat mer information om hur LRF arbetar