Undersökningen gjordes som ett resultat av en motion från LRFs riksförbundsstämma 2019. Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, säger att motionen har satt välbehövlig press på organisationen.
- Det är viktigt för oss som organisation och bransch att ta tillvara på den kompetens som finns hos både kvinnor och män runt om i landet. Det är en ödesfråga för vår attraktionskraft och utveckling. Motionen kom i rätt tid och jag ser fram emot en tydlig plan så att vi kan vända utvecklingen, säger Palle Borgström.

4 viktiga områden

I undersökningen visar sig fyra områden vara extra viktiga att ta tag i för att LRF ska lyckas attrahera fler kvinnor till att bli förtroendevalda:
Utveckla och tydliggör förtroendemannarollen
Utveckla och utbilda valberedningarna
Stärk arbetet med lokalavdelningarna
Låt jämställdhetsarbete genomsyra verksamheten

Undersökningen pekar på att både mötesformer och möteskultur behöver utvecklas. Ny teknik, digitala möten varvat med fysiska möten och mötesplatser i sociala medier skulle kunna öka kvinnors möjlighet att delta i möten. Framför allt lokalavdelningar behöver stöd kring möteskultur och jämställdhetsarbete.

Enligt undersökningen behöver valberedningarna få strukturer och policys för att skapa rotation bland personer och positioner. Annars används lätt personliga kontakter och tidigare nätverk vilket inte leder till förändring och förnyelse. En aspekt är att få in kvinnor i par eller på ett strukturerat sätt så att en kvinna inte blir ensam i styrelsen.

Palle: Vi måste ändra invanda strukturer

Undersökningen visar också att status och ideal kan behöva förändras. Bilden av hur en förtroendevald inom LRF ser ut behöver breddas så att fler känner att de passar in i rollen.
- Vi kommer behöva förändra invanda strukturer och anpassa när och hur vi håller möten samt bättre beskriva vad som ingår i rollen som förtroendevald. Jag är säker på att det finns kvinnor som kan tänka sig att ta nya roller, vi behöver göra det möjligt och se till att ställa frågan både en och två gånger, säger Palle Borgström.

Bakgrund

Bakgrunden till undersökningen är att LRF 2016 bestämde att andelen kvinnor och män som är förtroendevalda ska motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar, det vill säga 40 respektive 60 procent. I dag är bara 20 procent av de förtroendevalda kvinnor. I en motion förra året lyftes detta. Undersökningen som LRF nu gjort bland fler än 250 medlemmar, främst kvinnor, är ett steg på vägen för att attrahera fler kvinnor till att bli förtroendevalda inom LRF.