- Naturvårdsverket har gjort ett grundläggande arbete och haft en bred remissrunda. Detta är ett viktigt steg för att flytta vildsvinsfrågan framåt och visar att Naturvårdsverket och många remissinstanser har förstått alvaret i situationen, säger Palle Borgström.

Vildsvinsskadorna i jordbruket motverkar en bibehållen eller ökad livsmedelsproduktion. Därmed är vildsvinen ett hinder för att förverkliga målen i livsmedelsstrategin. Naturvårdsverket ställer i och med målen på halvering av skadorna inom fem år krav på alla berörda parter att agera. Det gäller markägare, jägare, berörda myndigheter, riksdag och regering. Arbetet måste ske på alla nivåer och i samarbete.

På kort sikt måste antalet fällda vildsvin öka. Efter den milda vintern i Götaland står vi i en situation med stor och ökande vildsvinsstam och vi kan förvänta oss ännu värre skador i jordbruket än tidigare.

Naturvårdsverkets plan är inte tvingande. Den får ses som ett starkt hjälpmedel för förvaltningen och tydlig anvisning om allvaret i frågan.

LRF förväntar sig nu att regeringen snabbt kommer med förslag om reglering av utfodring av klövvilt och att länsstyrelserna får tydligt uppdrag att samla berörda parter i länen och ta fram åtgärdsplaner som passar i respektive län.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida