Riksdagen fastställde merparten av regeringens förslag. Riksdagen beslutade att regeringen ”skyndsamt ska återkomma” med förslag om sänkt ränta på skattekontot för dem som nyttjar skattekrediten. Det är bra. 

Här är sammanfattning och analys av riksdagens beslut.

Korttidspermitteringar: Överlag bra förslag

Arbetsgivaren kan korttidspermittera personal på 20, 40, eller 60 procent där staten står för 19 procent, 36 procent respektive 53 procent av lönekostnaden.

Arbetstagaren erhåller cirka 90 procent av lönen upp till ett takbelopp om 44 000 kronor/månad.

Drivs verksamheten i bolagsform omfattas även ägare och dess närstående.

Drivs verksamheten i enskild firma omfattas ägaren och dess närstående inte av stödet. Anställda i övrigt i den enskilda firman omfattas. 

Stödet söks hos Tillväxtverket från och med den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och gäller under 2020. 

LRF:s analys: Förslaget är överlag bra. De brister som finns är framförallt att ägare, samt dennes närstående, av enskild firma inte omfattas av förslaget. En annan brist är att många företag inte har råd att ens betala halva lönekostnaden. Förslaget får anses vara riktat till de större företagen även fast många småföretagare även kommer att nyttja stödet.

Skattekrediter: Mycket bra förslag

Företag kan få anstånd med inbetalning av preliminärskatt, löneskatt, sociala avgifter samt moms på skattekontot. Det är även möjligt att återfå redan inbetald preliminärskatt.

Skattekredit kan ges för högst tre månader avseende perioderna januari till september 2020 och krediten gäller i tolv månader. Räntan för krediten motsvarar för närvarande en avdragsgill ränta om 6,6 procent.

LRF:s analys. Förslaget är mycket bra. LRF, samt många andra, har varit kritiska till den höga räntan. Riksdagen gick emot regeringen och har givit regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma till riskdagen med ett förslag som innebär sänkt ränta för de företag som nyttjar skattekrediten. Beroende på hur långvarig krisen blir ser LRF ett behov av att öka antalet perioder som omfattas samt även antalet månader som krediten gäller.

Hyresstöd: Överlag bra förslag

Staten står för 50 procent av hyran under 1 april-30 juni 2020 i vissa utsatta branscher som till exempel hotell och restaurang. Stödet söks i efterhand av hyresvärden.

LRF:s analys. Förslaget är överlag bra. Turistnäringen är de som kommer närmast till hands bland LRF:s medlemmar. En brist i förslaget är att många bedriver verksamheten i eget ägd fastighet och då inte omfattas av stödet.

Sänkta sociala avgifter: Väldigt bra förslag

Arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 procent till 10,21 procent under 1 mars-30 juni. Nedsättningen gäller för högst 30 personer och upp till en lön om 25 000 kronor/månad.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

LRF:s analys. Förslaget är väldigt bra och ligger i linje med vad LRF önskat. Vid en långvarig kris kan tidsperioden för stödet behöva ökas.

Statlig företagsakut: Överlag bra förslag

En statlig garanti införs som gör att bankerna kan låna ut pengar till små och medelstora företag där 70 procent av lånet är garanterat av staten. Det finns ett tak om 75 miljoner kronor per bolag.

Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till bankerna som sedan kan låna ut dessa till företagen. Den statliga företagsakuten är en del i detta.

LRF:s analys. Förslaget är överlag bra. Dock ska vi komma ihåg att detta är fråga om lån som räntebeläggs och som ska betalas tillbaka.

Periodiseringsfond för 2019 års resultat: Väldigt bra förslag

Den som driver enskild firma eller handelsbolag kan sätta av upp till 100 procent av 2019 års resultat i en periodiseringsfond och därmed skjuta upp beskattningen av 2019 års resultat. Det finns ett takbelopp om 1 miljon kronor.

LRF:s analys. Förslaget är väldigt bra. En stor majoritet av våra medlemmar driver verksamhet i enskild firma och kan med denna fond skjuta upp skatten avseende 2019 års resultat. Preliminärskatten avseende överskottet kan således också återfås.

Karensdag: Överlag bra förslag

Karensdagen för anställda vid sjukdom är borttagen under perioden 11 mars till 31 maj. Staten står för kostnaden.

Karensdagarna 1-14 för egenföretagare vid sjukdom är borttagen under perioden april och maj.

Sjuklön dag 2-14: Staten tar företagens kostnad för sjuklön under april och maj.

LRF:s analys. Förslaget är överlag bra. Det är bra att staten står för kostnaderna avseende sjuk personal. Många av våra medlemmar kommer dock ha svårt att nyttja stödet för egen del då verksamheten ofta inte tillåter att ägaren är sjuk.

Almi: Överlag bra förslag

Almi får cirka 3 miljarder för extra lån till små och medelstora företag.

LRF:s analys. Förslaget är överlag bra. Almi har dock sagt att de i första hand kommer låna ut pengarna till befintliga kunder vilket kan göra det svårare för nya kunder att ta del av lånen. Almis lån brukar ha en ränta som är högre än det som bankerna erbjuder. Almi ska därför ses som ett komplement för den som inte har möjlighet att erhålla banklån.

A-kassa: Överlag bra förslag

Lättare att få a-kassa. Regeringen föreslår att kvalificeringstiden sänks från 12 månaders medlemskap till 3 månader. Arbetsvillkoret sänks från 80 timmar per månad till 60 timmar per månad. Taket höjs från 910 kr till 1 200 kr per dag. Grundbeloppet höjs från 365 kr till 510 kr per dag. De sex karensdagarna tas bort.  

LRF:s analys. Förslaget är överlag bra eftersom det hjälper dem som annars inte skulle kvalificera sig till a-kassan. En brist är att det gör det svårare för de gröna näringarna att få personal.

Gröna jobb och matchning av jobb: Viktigt att inse behovet och konsekvenserna

Lättare att matcha. Regeringen har särskilt adresserat behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna. Arbetsförmedlingen får mer resurser (330 miljoner kronor) och 150 miljoner kronor sätts av för arbeten inom natur- och skogsvård. Andra förslag saknas för nuvarande

LRF:s analys. Det är viktigt att LRF är tydligt med behovet av arbetskraft samt konsekvenserna av stängda gränser som hindrar utländsk arbetskraft att komma till Sverige.

Samhällsviktig verksamhet: Bra med vägledning

Barnomsorg. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en lista på verksamheter som är samhällsviktig. Arbetsgivare inom aktuella verksamheter kan anmäla medarbetare som är viktiga för produktionen till kommunen som då ska tillhandahålla barnomsorg till dennes barn ifall regeringen fattar beslut om att stänga skolor och barnomsorgsverksamhet. På listan finns ett flertal verksamheter och branscher där LRF:s medlemmar är verksamma. MSB:s föreskrifter är en vägledning och rekommendation.

LRF:s analys. Det är viktigt att säkra produktionen i de samhällsviktiga verksamheterna. Och det är bra att det nu finns en vägledning för hur detta ska gå till. I första hand är det föräldern som ska anmäla till skolan/förskolan om att man jobbar i samhällsviktig verksamhet. Så här står det i MSBs föreskrifter

"Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. 

Du ska:

Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Anmäla ditt behov av omsorg till hemkommunen eller huvudmannen. Kommunen eller huvudmannen kan ge dig  information  om hur anmälan ska ske.

Om hemkommunen eller huvudmannen efterfrågar det, styrka ditt behov av omsorg med intyg."