De totala ändringsåtgärder för 2020 som regeringen föreslagit eller föreslår uppgår till 107 miljarder kronor. Ytterligare åtgärder presenteras sannolikt senare. Det finns ganska många önskemål från olika delar av samhället som regeringen inte hörsammat ännu, exempelvis LRFs förslag att underlätta för permitterade i Sverige att ta jobb i de gröna näringarna. Den diskussionen fortsätter.

När det gäller ändringarna i jordbruksbudgeten för 2020 är det positivt med de tillskott som aviseras på biogasområdet och tillskottet till Skogsstyrelsen för bland annat gröna jobb.

­

– Men i rådande situation är det olyckligt att Jordbruksverket i förra veckan meddelade att olika projektstöd inte är öppna för nya ansökningar 2020 på grund av brist på medel i landsbygdsprogrammet. Det är i sammanhanget beklagligt att regeringen valde att dra ner på den nationella medfinansieringen i programmet för så sent som ett år sedan på grund av växelkursförändringarna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

LRF tycker även att Livsmedelsverkets besked om kraftigt ökade kontrollavgifter 2020 på livsmedels- och slaktområdet borde beaktats i vårbudgeten genom förändrat anslag för kontroller.

När det gäller utgiftsområde 23 för 2020 (Areella näringar med mera) tillskjuts 528 miljoner kronor genom  bland annat följande förändringar:

+105 miljoner kronor till Skogsstyrelsen för gröna jobb (natur- och markvård  med mera), där pengar till exempelvis bekämpning av granbarkborre ingår.

+270 miljoner kronor till landsbygdsprogrammet till följd av ändrad valutakurs (teknisk justering enligt uppgift)

+119 miljoner kronor för biogasstöd (metanreduceringsstöd)

+32 miljoner kronor för fiske- och vattenbruksåtgärder

+2 miljoner kronor för internationella organisationer

LÄS MER: Hela vårbudgeten på 5 minuter