Här är 10-punktslistan

1. Effektiv reglering av utfodring av klövvilt. Regeringen måste snarast besluta om effektiv reglering av utfodring av klövvilt. Det är orimligt att det fortfarande är tillåtet att gynna vildsvin genom utfodring, samtidigt som statens expertmyndighet säger att skador som orsakas av samma viltart ska halveras inom fem år. 

2. Tillåt drönare med kamera. Regeringen måste snarast ändra i jaktförordningen, så att drönare med kamera får användas för att hitta vildsvin vid jakt i högväxt gröda eller annan tät vegetation, till exempel vass.

3. Tillåt skyddsjakt på hela fastigheten. Regeringen måste snarast ändra i jaktförordningens jakttidsbilagor, så att den generella fredningen av sugga ”som åtföljs av smågrisar” slopas och harmonierar med reglerna för annat vilt, precis som Natuvårdsverket föreslår i sitt jakttidsförslag. Vidare att den nu gällande skyddsjakten tillåts inom hela den fastighet som skadas av vildsvin, inte bara exakt på den del av fastigheten som skadas.

4. Tillåtelse av fordon. Regeringen bör överväga om jaktförordningen ska ändras så att fordon generellt får användas vid jakt på vildsvin.

5. Tillåt fångst av vuxna vildsvin. Naturvårdsverket måste snarast ändra föreskrifterna om fångst, så att även vuxna vildsvin får fångas.

Om Livsmedelsverket godkänner sitt eget förslag om att underlätta försäljning av vildsvinskött direkt till konsument så blir det troligen mer vildsvinskött på grillen i sommar.

6. Tillåt försäljning av kött. Livsmedelsverket måste snarast besluta om de regeländringar som ger jägare möjlighet att sälja vildsvinskött direkt till konsument, i enlighet med verkets egna förslag 2019. 

7. Subventionera testerna. Regeringen måste snarast införa subventioner av trikintest och cesiumtest av vildsvinskött, i enlighet med förslag från Livsmedelsverket.

8. Ta beslut om premie. Regeringen måste snarast besluta om den premie för vildsvin som lämnas in till vilthanteringsanläggningar, i enlighet med förslag från Livsmedelsverket. 

9. Ge Länsstyrelserna tydligt uppdrag. Regeringen måste snarast besluta om uppdrag till alla berörda länsstyrelser med uppgift till länsvis kraftsamling i vildsvinsfrågan. Med tydlig anvisning att om frågan inte kan lösas med frivilligt arbete och ordinarie myndighetsarbete så måste tvångsmedel användas, genom att länsstyrelserna tar beslut om jakt med stöd av 7 § jaktlagen. Denna paragraf bör tillämpas om markägare och jägare inte förmår eller inte vill begränsa skadegörande vilt i de värst skadedrabbade delarna av länen.

10. Tillsätt ny jaktlagsutredning. Regeringen måste under 2020 tillsätta en ny jaktlagsutredning. Så att den förra, nedlagda jaktlagsutredningens arbete kan avslutas. Den nu gällande jaktlagen beslutades 1987, när nuvarande förhållanden i viltstammar och mängden viltskador inte kunde förutses. Den nu gällande jaktlagen kan närmast betraktas som obsolet 2020.

Läs hela det öppna brevet här