– Vi har hittills funnit samsyn i flera delar av arbetet, men dessvärre har vi svårt att enas om vissa delar, exempelvis om nationella mål gällande förvaltningen. Vildsvinsfrågan och är en ödesfråga för en del av våra medlemmars fortsatta existens och så viktigt för LRFs medlemmar att vi dessvärre inte ser någon annan utväg än att fortsätta med handlingsplanen på egen hand, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande LRF.

Därmed väljer LRF avsluta arbetet med att försöka skapa en gemensamt handlingsplan för att minska viltskador, där vildsvinsfrågan är mest akut. LRF samarbetar redan med jägarorganisationerna i flera frågor och det finns en avsiktsförklaring om arbetet i älgförvaltningen med Svenska Jägareförbundet.

LRF samarbetar gärna 

– Vi har en överenskommelse med Jägarnas Riksförbund om älgförvaltningen, som även innehåller gemensamma mål om skador. Vi har även samsyn kring förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till konsument. LRF samarbetar gärna med jägarorganisationerna framöver både på nationell och regional nivå, men just denna handlingsplan är inte möjlig att nå samsyn inom, säger Palle Borgström.

LRF är nöjt med att Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin har tydligt uppsatta mål för att skadorna ska halveras till 2025. Även förslaget från Livsmedelsverket om förenklad försäljning av vildsvinskött är bra, men ännu har drabbade lantbrukare sett effekterna, då detta troligen inte kan träda i kraft förrän 2021.

LRF-förslag för utfodring hos regeringen

Just nu ligger ett förslag från LRF gällande reglerad utfodring av vilt för beredning hos regeringen. I beredningen och framtida beslutsförfarande i riksdagen är det av yttersta vikt att politikerna beaktar både jägarnas och lantbrukets olika intressen och värdena av respektive verksamhet.

Jaktens värde (köttvärde respektive rekreation) beräknas till 4,5 miljarder per år (av SLU), och detta måste sättas i relation till jordbrukets produktionsvärde på 57 miljarder per år (Jordbruksverket) och exportvärdet från skogen på 149,6 miljarder per år (Skogsindustrierna, 2019).

"Avgörande för jord- och skogsbruk"

– För LRFs medlemmar är det avgörande att kunna bedriva jord- och skogsbruk och att vi får använda vår expertis för att besluta om vilka grödor som ska odlas var. Det är inte acceptabelt att det i vissa områden är viltet som sätter förutsättningarna för odling och skogsbruk, säger Palle Borgström

Frågan är större än vildsvin och därför utvidgar LRF arbetet med en handlingsplan för att minska vildsvinsskador till att inkludera allt vilt som i dagsläget är ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.

PALLE TILL TT: Två frågor vi inte kommer överens med Jägareförbundet

LÄS MER: "Ändra jaktlagen för vildsvin så att det harmonierar med reglerna för övrig vilt"