Utredningens förslag innebär stora förändringar som kommer att kosta både tid och pengar. Men det krävs tungt jobb för både regering och riksdag om Ramdirektivet för vatten, RDV, ska kunna genomföras, skriver LRF i sitt remissvar.

- Betänkandet är väl underbyggt och har en stark och god förankring hos myndigheter och intresseorganisationer för både näringslivet och miljön. Det är ett mycket väl genomfört arbete där utredarna har visat en god förståelse för en komplex problematik, säger LRFs jurist och expert på vattenfrågor Helena Andreason.

Det LRF har att anmärka på i utredningens betänkande är att säkringen av lokal förankring och samverkan på avrinningsnivå har hastats förbi. Den nivån i vattenförvaltningen som är det sista ledet, där åtgärderna praktiskt ska genomföras måste ha en central roll i vattenförvaltningen om Sverige ska nå målen i Ramdirektivet.

Lokalt engagemang ger 12-faldigt tillbaka

Bland annat lyfter LRF det nyligen startade projektet LEVA (Lokalt engagemang i vatten) som en nödvändig förutsättning för att underlätta en effektiv och samordnad förvaltning. Det är de friviliiga åtaganden som blir av och kan genomföras med både kvalitet och kvantitet, fortsätter LRF i sitt remissvar.

Att det lokala engamanget även är ekonomiskt viktigt visas inte minst i den rapport som EU-projektet Water-Cogovernance nyligen släppte. Där konsterades det att för varje tillsatt miljökrona till lokalt engagang gav 12 kronor tillbaka.

- Dialogen där man är inbjuden och kan uttrycka sig och delta på lika villkor, lägger grunden för att utveckla tillit. Det öppnar i sin tur upp för mer samverkan och helhetssyn. Därför är det viktigt att enskilda markägare, lokala grupper, föreningar, företag och konsulter är delaktiga från början för att åtgärderna ska bli bra, säger Peter Nolbrant, resursperson och författare av slutrapporten.

Svårt nå målen om förslaget ratas

Om Sveriges riksdag och regering ändå väljer bort utredningens förslag till en utvecklad vattenförvaltning kommer Sveriges möjligheter att uppnå målen i Ramdirektivet minskas rejält.