Hur långt har myndigheterna kommit? 

Hur långt olika myndigheter har kommit skiljer sig åt. En del jobbar aktivt med frågan, Skatteverket är den lysande stjärnan här, medan andra myndigheter har en lång väg att gå. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter arbeta aktivt med denna fråga på alla nivåer.

Vi på LRF riks fokuserar mycket på generaldirektörer, ministrar och riksdagspolitiker. Men för att nå ut i samhällets kapillärer behöver hela LRF engagera sig i frågan, från lokalavdelning till riksförbundsstyrelse. Genom att påverka kommuner och lokala myndigheter kan man göra stor skillnad för våra medlemmar. Det är i myndigheternas möte med medlemmen som betyg kan sättas på hur bra det går.  

Hur arbetar LRF för att myndigheterna ska förbättra sig? 

Vi har löpande kontakt med de statliga verk som är relevanta för våra medlemmar, exempelvis Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen. I varje möte med dem försöker vi att inkludera arbetet med god myndighetsutövning.

Det är viktigt att de känner att frågan är viktig för oss och att vi fortsätter ligga på för att se hur de arbetar med frågan och om vi kan hjälpa till på något sätt.

Vi har även diskuterat ämnet på ministernivå samt med riksdagspolitiker. Jag vågar påstå att alla är  eniga med oss om att myndighetsutövning ska kännetecknas av god service och gott bemötande, vara rättssäker, kompetent och effektiv. Hur de olika myndigheterna ska nå målet, behöver de analysera själva för att få en förändring av kultur och arbetssätt. 

Hur bemöts LRF av myndigheter i detta arbete? 

I och med att vi pratar om God myndighetsutövning så ofta vi kan, har det också lett till att enskilda myndigheter har bett om LRFs expertis inom området. Vi gjorde också större undersökningar förra året bland medlemmarna om deras syn på myndighetskontakter.

Myndigheterna har visat stort intresse för att ta del av resultaten och utgå från dem i sitt arbete. Det är bra och vi bidrar gärna med kunskapen för att myndigheterna ska komma vidare i frågan.  

Vad ska vi ha uppnått vid årets slut? 

Att förändra kulturen inom myndigheter tar tid. Det måste man ha förståelse för. Det arbete vi gjort inom myndighetsutövning är väldigt konstruktivt och min erfarenhet är att de vi möter är positivt inställda till vårt initiativ.  

LRF mäter löpande hur framtidstron för medlemmarna ser ut. I den senaste undersökningen från mars sjunker medlemmarnas nöjdhet med myndigheterna jämfört med den Ipsos undersökning som gjordes 2019. Målet för året är självklart att vi ska vända den trenden så att medlemmarna känner av vårt arbete i myndighetskontakterna som de har. 

Hur långt har vi kommit? 

Målet med arbetet är att våra medlemmar ska känna att myndigheterna jobbar för att det ska vara enkelt att göra rätt som företagare. Oavsett om det är kommun, länsstyrelse, eller något av verken, tycker LRF att man ska kunna känna sig trygg med att myndigheten jobbar för att främja företagandet och ger den service och den hjälp som behövs för att det ska bli rätt. Så är tyvärr inte idag.

Under den tid vi jobbat med myndighetsutövning som fokusområde så har vi fått bra gensvar från de flesta myndigheter vi jobbat mot. Vi ser en vilja att förändra kulturen hos vissa myndigheterna, medan arbetet går långsammare hos andra. Vi och myndigheterna har mycket kvar att göra i den här frågan innan medlemmarna märker en skillnad i sin vardag

Läs mer om God myndighetsutövning. Här finns bilder, filmer, broschyr och tips för god myndighetsutövning.