Det pågående utbrottet av granbarkborre i södra och mellersta Sverige riskerar att skada stora ekonomiska värden för skogsägarna. För att bekämpa barkborrarna är det viktigt att hitta skadade träd och få bort dem ur skogen så fort som möjligt.

Samtidigt har covid-19-pandemin gjort att efterfrågan på skogsprodukter minskat, mycket på grund av att mycket av produkterna går på export. Det har ökat behovet av att öka lagringsmöjligheter. För att lagra större mängd virke har det tidigare krävts tillståndsplikt. Processen för att få tillstånd har varit över sex månader. Den tillfälliga regeländringen innebär att tillståndsplikten ersätts med en anmälningsplikt till aktuell kommun. Ändringen gäller både för tillfälliga terminaler och utökning av befintliga terminaler.

Behovet av regelförenkling har lyfts fram gemensamt av skogsbransch och myndigheter inom samverkansprojektet Stoppa Borrarna som drivs av Skogsstyrelsen. LRF, Södra skogsägarna och Mellanskog deltar aktivt i flera av arbetsgrupperna samt styrgruppen.

- Vi ser positivt på att det ska gå fortare och enklare att få igång större terminaler men det borde finnas en permanent lösning för flera olika större störningar som kan drabba skogsbruket, till exempel brand, storm och utbrott av skadegörare. Efter Gudrunstormen tillkom förenkling efter storm och vi hade gärna sett en mer generell och långsiktig lösning, säger Sofia Backéus från LRF Skogsägarna.