- Naturvårdsverkets förslag visar att man tar viltskador i jord- och skogsbruk på större allvar än tidigare. Flera av förslagen om klövvilt är i linje med LRFs förslag. Sammantaget är förslaget en framgång för LRF och övriga på markägarsidan. Mycket, men inte allt, vi kämpar med får genomslag, säger Anders Wetterin.

Utökade jakttider för dovhjort och vårbock

Enligt Naturvårdsverkets förslag ska jakttiden för dovhjort utökas rejält, vilket är bra. LRF har också krävt jakt på hind även under september men det finns inte med och LRFs arbete kring detta fortsätter. Jakttiden för rådjur föreslås utökas med jakt på vårbock i hela landet utom Jämtland och Norrbotten, dessutom föreslår verket smyg och vaktjakt på get och kid i februari. 

Jakten på hind avgörande

Verket föreslår allmän jakttid på hind och kalv av kronhjort men tyvärr fortfarande alltför kort jakttid på hind utanför kronhjortskötselområdena. Det ger sämre möjligheter att reglera kronhjort, eftersom det är jakten på hind både innanför och utanför områdena som avgöra om man ska lyckas. LRF arbetar vidare för att det ska vara samma jakttider inom och utom kronhjortskötselområdena.

Rättsosäkert förslag kring vildsvin

Naturvårdsverket föreslår en ny skrivning som ska ge ett visst skydd för vildsvinssugga som för små kultingar. Tyvärr är det ett steg bakåt då skrivningen är otydlig och motverkar avskjutning av vildsvin i den takt som behövs. Myndigheten och LRF var tidigare överens om slopa regeln kopplad till fredning men Naturvårdverket backade efter hård kritik.

Utökad skyddsjakt i hela landet

Två av LRFs förslag som handlar om att skyddsjakt ska utökas till att gälla hela landet syns nu i Naturvårdsverkets förslag. Det handlar om skyddsjakt på årskalv av dov- och kronhjort i gröda och skyddsjakten på årskalv av kronhjort för att motverka skada i skog.

Enskilds initiativ om skyddsjakt på fågel

När det gäller fåglar så är det mycket positivt att Naturvårdsverket föreslår att bland annat skyddsjakt på enskilds initiativ på vitkindad gås ska tillåtas i hela landet under hela året. Det är också positivt att verket förslår att skyddsjakt blir tillåtet på vissa villkor och under delar av året på skarv, trana och sångsvan.

Så här tas beslut om jakttider

Det är regeringen som tar beslut om jakttider. De gör det genom att besluta om ändringar i jaktförordningen. Regeringen kan ta beslut om ändringar nu utifrån Naturvårdsverkets förslag, eller så kan de först remittera förslaget till samma parter som fick Naturvårdsverkets remissversion. Troligtvis remitterar de förslaget igen. Det gör att processen till att nya jakttider gäller kan dröja till den 1 juli 2021.

Naturvårdsverket förslag på jakttider