Du har precis varit på möte med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vad togs upp?

- Det handlade om myndighetens förberedelser inför eventuella skogsbränder i sommar. Målgrupp var i första hand länsstyrelserna och andra centrala myndigheter men MSB vet att LRF är en viktig aktör i skogsbrandssammanhang så vi var inbjudna att vara med. Det är ju väldigt torrt i markerna på många håll just nu  när vi går mot midsommarfirandet, men mötet var ej specifikt för en akut situation, utan en del i förberedelserna. LRF brukar alltid bli inbjudna till MSB:s samverkanskonferenser i skarpt läge men låt oss hålla tummarna för att det ska bli en sommar med lagom fördelning av regn och sol. MSB har upphandlat möjlighet till tio helikoptrar som tar 1 000 liter vatten vardera samt har numera tillgång till två skopande flygplan som tar 3 000 liter vatten.

Tidigare har gödseltunnorna varit ett vapen mot skogsbränderna. Behövs inte de nu?

- Jo, absolut. MSB och andra myndigheter vet att lantbrukare och entreprenörer kan göra stora insatser. Vi har ju väldigt god kännedom om vägar och stigar och kan snabbt agera. De poängterade vikten av civilförsvar. Flygande släckningsresurser och gödseltunnor används till olika typer av uppgifter och  kompletterar varandra på ett bra sätt. Bor du i ett område där det är torrt, fyll gärna gödseltunnorna med vatten.

Vad är viktigt att tänka på för LRF på regional nivå?

- Det är viktigt att LRF regionalt och kommunalt har kontakt med räddningstjänsten, som är kommunal, så att de enskilda räddningsledarna har korta kontaktvägar. På vissa håll i landet finns även ett direkt samarbete mellan räddningstjänster och maskinringen. 

Var stationeras helikoptrarna och flygplanet?

- Helikoptrarna står strategiskt på utvalda platser i Sverige beroende på var och hur stor brandrisk det är. Flygplanen står på Skavsta flygplats i Nyköping. MSB har också tagit fram en den här vägledningen om skogsbrandssläckning

Det är ju även risk för torka i vissa delar av landet. Hur arbetar LRF med den frågan?

- Vi har haft återkommande problem med torka under flera år nu och redan tidigare har vi tagit fram en checklista man kan gå igenom för att vara förberedd på gårdsnivå. Man ska komma ihåg att frågan om torka i odlingen och brist på grundvatten i brunnar till följd av torka är två olika saker. Sinande brunnar sker till följd av långvarigt nederbördsunderskott medan grödor som lider i torkan beror på utebliven nederbörd under odlingssäsongen, självklart starkt beroende av jordart och grundvatten också. Jag kan rekommendera den här länken till SMHI där man kan se hur markfukten är i landet jämfört med medelvärdet för aktuell dag.

Hur går LRFs arbete med covid-19-pandemin? 

- Vi kan konstatera att den absoluta majoriteten av det gröna näringslivet hittills inte påverkats mer än marginellt. Vissa företag eller branscher har dock fått ta en rejäl smäll, det gäller främst de som har en särskilt avgränsad målgrupp, till exempel att man förädlar och säljer till restaurang eller har olika typer av besöksverksamheter. För skogs- och trädgårdsnäringen har det framförallt handlat om svårigheter att få in den specialiserade säsongsarbetskraften. Sedan början av juni gäller ett undantag från inreseförbudet från tredjeland (utanför EU), vilket har räddat en del för dessa verksamheter.

Vad ska man tänka på vid exemplevis gårdsbesök?

- Framför allt att förbereda ordinarie smittskyddsrutiner för att undvika att besökare smittas av EHEC eller salmonella. Möjlighet till handtvätt, genomtänkt rutin för var man erbjuder plats för fika är delar i detta. Självklart ska man tänka sig för så man inte riskerar att få in någon smitta till besättningen heller. Se gärna Jordbruksverkets råd om hur du undviker smittor och afrikansk svinpest bland annat. Vad gäller risken för Covid-19 så ska man självklart följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten; hålla avståndet, erbjuda ordentlig handtvätt, samla ej mer än 50 personer.