Palle Borgström konstaterade att det finns ett stort förtroende för Sveriges bönder hos konsumenterna och samtidigt förekommer det ändå allvarliga trakasserier mot lantbrukare av djurrättsaktivister.

Förenklad debatt sinkar utvecklingen

Vi har också en debatt som ifrågasätter lantbrukets hållbarhet, vad man ska äta, om man ska bruka eller bevara skogen. Det är en enkel debatt, menar Palle Borgström, där LRF har svårt att få genomslag för en saklig diskussion och där de enkla lösningarna gör att samhället förlorar tid.
För att arbeta med kunskapsfrågan har LRF utsett ett antal hållbarhetsambassadörer som ska ta debatten. Planerna för deras arbete har delvis förändrats i och med pandemin.

Viltskador och CAP avgörande för produktionen

Viltfrågan är också högt på dagordningen i de gröna näringarna, det visar inte minst alla motioner till stämman som vittnar om att vilket stort problem detta är för medlemmarna. Vissa framgångar har LRF haft, men det finns mycket mer att göra på inom viltområdet.
CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken är en ständigt närvarande fråga, liksom livsmedelsstrategin.

Tjat ska inte underskattas

Höstbudgeten innehöll både bra och dåliga nyheter. Med tanke på de tuffa utgångsläget tycker Palle Borgström ändå att man kan vara nöjd med det oförändrade resultatet. Och näringspolitik, sa han, handlar om att vara uthållig, och tjat är en påverkansmetod som inte ska underskattas.

LRF tog ledning i pandemin

Anna Karin Hatt berättade om hur LRF tidigt tog en samlande roll i arbetet kring pandemin och hur de gröna näringarna berördes av den. Den har hittills slagit olika, vissa producenter har gynnats av att folk handlar mer i butiken, andra, som säljer till restauranger, har fått hitta nya försäljningskanaler. Skogs- och trädgårdsbranschen hade en stor utmaning i arbetskraftsfrågan.

En annan medvetenhet nu

Sammanfattningsvis har de gröna näringarna klarat sig bättre än många andra branscher. En framgångsfaktor är LRFs förankring på gräsrotsnivå och goda politiska kontakter. Den nära dialogen med medlemmar gjorde att man kunde beskriva läget och kräva insatser utifrån det. Så lyckades man också får livsmedelsproduktionen klassad som samhällsviktig verksamhet. Tack vare detta har vi etablerat en medvetenhet som vi kan ta spjärn mot när vi föreslår reformer som gynnar de gröna näringarna, sa Anna Karin Hatt.

Organisationen LRF har ställt om, inte in, och löst utmaningarna under de nya förhållandena. Det gäller både tjänstemän och förtroendevalda. Anna Karin Hatt ser en stor potential i LRFs förmåga att kunna jobba både digitalt och fysiskt.

Engagerade och starka

Hon tog också upp kraften som finns i engagemanget och LRFs gedigna ekonomi. Det ger en trygg struktur i tider av osäkerhet. Kvittot på engagemanget är det 70-tal motioner som ska avhandlas under de två stämmodagarna.

– Motionsbehandlingen är min favoritstund. Bakom varje motion finns en medlem som ser LRF som en väg att förändra, sa Palle Borgström och förklarade sedan LRFs extrastämma för öppnad.