LRF är nöjda med att ...

Landsbygdsprogrammets nationella medfinansiering ökades 2021 och 2022 så att dagens nivå på programmet kan upprätthållas. Sedan behöver medfinansieringen fr o m 2023 även säkerställas.

Anvisningen av medel på 1,4 miljarder 2021 för bredbandsutbyggnad inom PTS regi är också bra enligt LRF. Och vi menar att medel till bredband fr o m 2021 ska ligga utanför landsbygdsprogrammet. För åren efter 2021 behöver mer medel tillföras PTS.

Anslaget i budgeten för vägunderhåll, med fokus på landsbygdens vägar, ökar med 500 Mkr per år för åren 2021-23.

Förslaget att öka inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel är strategiskt viktigt menar LRF och det är även bra att regeringen tar fram kreditgarantier för investeringar i bl a biodrivmedelsanläggningar. Biogasstödet om 200 miljoner är också positivt.

Villkoren för att göra nyanställningar för småföretag förbättras. Att underlätta anställning av unga är också en bra signal.

När det gäller skydd av mark beslutade riksdagen 2014 att ytterligare 150 000 ha skog skulle skyddas till 2020. Det målet kommer att nås. LRF saknar analys och politisk avvägning för ytterligare avsättning. LRF vill Istället se en prioritering att slutföra de reservatsbildningar som pågår så att markägare inte behöver vänta på ersättning. Därtill måste staten sköta de skogar som redan avsatts för att upprätthålla dess värden.

Beträffande viltskador är satsningen på ett skogsskadecentrum välkommen. En bra åtgärd kopplad till vildsvin är subventionen av trikintest. Ytterligare åtgärder behövs dock för att minska de samlade viltskadorna i jordbruket. 

LÄS MER: 10 tips till regeringen - detta krävs för att lösa vildsvinsproblematiken

I budgeten sätts 19 Mkr av för arbete med bättre regelverk, bland annat gällande tillståndsprövning och likvärdig kontroll. Detta är viktiga områden där snabba åtgärder behövs enligt LRF.

25 miljoner till ekologiska livsmedel. Regeringen avsätter 25 Mkr per år åren 2021-2023 till Jordbruksverkets fortsatta arbete med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel. Satsningen är kopplad till regeringens mål om ekologisk produktion och konsumtion till 2030.

Satsningar görs i budgeten på uppbyggnad av civilförsvaret vilket LRF välkomnar. För exempelvis dricksvatten och livsmedel satsas 70 Mkr 2021.

Vissa satsningar på forsknings- och innovationsområdet görs i budgeten, vilket LRF uppskattar. Exempelvis ökas anslaget till Formas, Rise och Vinnova 2021. LRF utgår från att den kommande forskningspolitiska propositionen innehåller fler satsningar.

LRF är mindre nöjda med att ...

Nedsättningen av energiskatt på uppvärmningsbränslen tas bort vilket drabbar exempelvis trädgårdsföretagare och spannmålsodlare.

LRF har krävt mera medel för att hantera Livsmedelsverkets höga avgifter för livsmedels- och slaktkontroller. Detta finns tyvärr inte med i budgeten.

Saknas i budgeten gör även medel för att utveckla lantbrukets dataplattform som är en prioriterad fråga inom livsmedelsstrategin.

LÄS MER: Gemensam dataplattform gör svenskt lantbruk mer hållbart

För lite till gödselgasstödet. Det är bra att 200 miljoner går till biogasproduktion som uppgraderas till fordonsgas. Men de resterande 50 miljonerna är inte öronmärkta. Även om Jordbruksverket väljer att lägga hela summan på metangasreducering så är det ändå för lite och mindre än det var innan förra nedskärningen. 

Anslaget för ”konkurrenskraftig livsmedelssektor” i budgeten minskar med ca 50 Mkr mellan 2020 och 2021. Eftersom anslaget är kopplat till arbete med livsmedelsstrategin är neddragningen olycklig.

LÄS MER: Så här jobbar LRF med livsmedelsstrategin

LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR