Hur prospekterings- och gruvintresset kan komma i konflikt med annan markanvändning och äganderätten tas upp i direktiven till utredningen, men behandlas inte av utredningen. Frågan om en långsiktigt hållbar markanvändning är central, men utredningen har inte prioriterat att undersöka den frågan och inte heller ansett sig ha mandat att lägga några förslag som kan beröra annan undersökning och utvinning än den som sker i alunskiffer. Behovet är därför stort att en utredning med ett bredare och tydligare uppdrag och med mer tid till sitt förfogande snarast tillsätts.

Stort behov av förändringar i minerallagstiftningen

Utredningens bakgrund är att markägare och andra som berörs av planer på undersökning och gruvbrytning har en alltför svag ställning och upplever att regleringen godtar en mycket stor påverkan på boendes, företags och kommuners förutsättningar och äganderätt utan att de har något inflytande eller att en intresseavvägning görs. När det gäller alunskiffer är oron också stor för de miljökonsekvenser som undersökning och brytning kan föra med sig.

Eftersom processerna sträcker sig över många år får det en långvarig negativ påverkan på berörda markägares och företagares planering. Motsvarande oro finns naturligtvis i hela de bygder som berörs och påverkar även möjligheterna att skapa förutsättningar för inflyttning och utveckling av landsbygden.

Utredningens uppdrag och resultatet

LRFs förhoppning inför utredningen var att flera av de problem och dilemman som finns kopplat till nuvarande regelverk skulle adresseras i utredningens analyser och förslag. Så är tyvärr inte fallet.

Utredningen har haft tre huvudsakliga uppdrag:

Att analysera hur regelverket för utvinning från alunskiffer kan skärpas.
LRF anser att utredningen i den här delen inte alls har kommit i mål. De regeländringar som föreslås är mycket marginella och har inte någon bäring på de primära behov av förändringar som finns idag. Det saknas helt koppling mellan förslagen och direktivets uppdrag kring konflikter med andra markanvändningsintressen eller äganderätten. Trots att direktiven i vissa delar är motsägelsefulla och utredningstiden kort anser LRF att utredningen borde ha tagit bättre hand om dessa, i direktivet angivna, frågorna.

Ett av förslagen som utredningen anser skärper lagstiftningen är ett förtydligande av en bestämmelse som redan finns i minerallagen och som handlar om att en utredning ska göras om en planerad gruvbrytning kan medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruket. Det som förtydligas är att Bergmästaren ska kontakta andra myndigheter när en sådan utredning kan behövas. Det föreslås också att det tas fram en vägledning för myndigheterna. För enskilda markägare som berörs av en gruvetablering är LRFs bedömning att förslaget inte innebär någon förändring, men det skulle kunna leda till att det allmänna intresset livsmedelsförsörjning kan komma att lyftas vid fler tillfällen och behandlas på ett grundligare sätt.

Att redogöra för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige och som med beaktande av tillgången globalt kan vara relevanta för inhemsk utvinning.
LRF anser att utredningen har sammanställt den information som uppdraget innebär, men inte kommit i mål med att dra slutsatser kring vilka av dessa som med beaktande av tillgången globalt kan vara relevanta för inhemsk utvinning. Detta är enligt LRFs mening ett avgörande underlag för att kunna bedöma om de uppoffringar som krävs är motiverade. Projekten innebär vanligen stora dagbrott, kringanläggningar, stor påverkan på lokalt näringsliv och närmiljön samt stora miljörisker.

Att sammanställa kunskap och identifiera kunskapsluckor när det gäller miljörisker med utvinning ur alunskiffer.
LRF anser att utredningen i den här delen har kommit längre och lägger på ett samlat sätt fram kunskap och kunskapsluckor kopplade till just undersökning och brytning av alunskiffer. Det klarläggs att alunskiffern är komplex, att en rad miljörisker uppkommer när den hanteras och att hållbara tekniker för att utvinna metaller och mineral ur denna skiffer i stort sett endast finns på forskningsnivå.

LRFs förslag kan lösa vissa av problemen med nuvarande reglering

Ett konkret förslag som lämnats till utredningen och som skulle adressera flera av de mest påtagliga problemen med nuvarande reglering är att utmönstra undersökning och brytning i alunskiffer (oavsett vilken metall eller mineral som ska undersökas eller brytas) från minerallagen. Istället skulle dessa verksamheter prövas enligt samma regelsystem som täkter av till exempel grus och torv. Sådana täkter kommer idag till stånd efter en överenskommelse mellan markägaren och den som vill utvinna resursen. Därefter följer en prövning enligt miljöbalken. Prövningar av täkter är inte okomplicerade, men får anses mer förutsebara och accepterade än de processer som idag omger både undersökning och brytning av koncessionsmineraler.

Utredningen har tyvärr avfärdat förslaget utan att studera det närmare. LRF menar att utredningen borde ha undersökt hur en sådan lösning skulle kunna se ut och vilka regeländringar som skulle behövas.

LRFs särskilda yttrande kan du läsa här.