Hans Cederlöf med familj på en mjölkgård nära Sala fick först avslag från Mark- och miljödomstolen på att utöka koantalet på gården med motiveringen att det krävs tillstånd för uttaget av dricksvatten till djuren. Men i miljöbalken finns ett så kallat husbehovsundantag just för dricksvatten till djur. Nu har Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt slagit fast att husbehovsundantaget gäller även för stora vattenuttag (målnr: M 1853-20).

Domen är viktig eftersom processen med att få miljötillstånd inte behöver förlängas och göras dyrare med ännu ett tillstånd för vattenuttag och det underlättar att nå målen i livsmedelsstrategin. Men fortfarande gäller att miljöbalkens allmänna hänsynregler ska följas.

Glad - men ledsen över tvåårig försening

- Jag är glad över att ha vunnit men det känns inte bra att utbyggnaden försenats i två år för att en myndighet gjort en felaktig bedömning, säger Hans Cederlöf.

Lisa Kylenfelt som är jurist på Ludvig & Co som varit ombud i målet kommenterar.

- Glädjande nyheter, och ett solklart klargörande av dagens lagstiftning av Mark- och miljööverdomstolen.

Ibland hävdas att en stor gård har ett ”industriellt” uttag av vatten. Men en viktig skillnad mellan lantbruksföretag och andra företag, exempelvis en industri, är att till en gård hör mark. Nederbörden på marken bidrar till grundvattenbildning och på den aktuella gårdens ägor bildas årligen cirka 400 000 m3 grundvatten och det aktuella uttaget skulle motsvara ca 100 000 m3 per år.

Fjärde segern i rad

Det här var det fjärde målet i rad i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt som LRF:s Expansionsteam medverkat till att vinna tillsammans med Lisa Kylenfelt och med gårdarnas rådgivare. Två av de tidigare var också mjölkföretag och en var med kycklinguppfödning.

Frågor kan ställas till:
Lisa Kylenfelt, jurist Ludvig & Co, 031-337 36 82
Markus Hoffmann, vattenexpert LRF, 070-527 54 44

3 tidigare segrar - alla handlade om gödsel

1. Kycklinggård fick rätt mot grannar

September 2020. Svea Hovrätt. Kycklinggård i Skåne. En lantbrukare vill bygga för kycklingsproduktion men grannar överklagar och vinner i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Lantbrukaren har lagrings- och spridningskontrakt med grannar men domstolen tycker inte det känns tillräckligt. I sept 2020 vinner lantbrukaren och det är en principiellt viktig dom som ger expanderande lantbrukare möjlighet till flexibla lösningar för att lagra och sprida gödsel. I målet var samarbetet med Hushållningssällskapet Skåne avgörande.

2. Mjölkgård fick rätt mot grannar

November 2019. Svea Hovrätt. Mjölkgård i Skåne. Familjen Persson ville utöka sin mjölkproduktion och länsstyrelsen i Skåne tillstyrkte i form av ett miljötillstånd. Grannar överklagade och vann i Mark- och miljödomstolen i Växjö. Saken handlade om ett påstående om att det saknades tillräcklig lagringskapacitet för kornas flytgödsel. Familjen vann sedan i Mark och miljööverdomstolen. I målet var samarbetet med HIR Skåne avgörande.

3. Mjölkgård slapp spridningsrestriktioner

Juni 2017. Svea Hovrätt. Mjölkgård i Halland. En lantbrukare skulle utöka sin mjölkproduktion men fick förbud mot att sprida gödsel på en del av arealen. Spridningsrestriktionen skulle kosta ca 400 000 kr per år. Efter lång tid vann familjen i Mark- och miljööverdomstolen och expansionen kunde fortgå.