Vi står mitt i en pandemi som påverkar oss djupt men som också har visat hur betydelsefull vår livsmedelsförsörjning är. Det finns möjligheter för svensk mat som vi måste ta vara på! Vi har 10 år på oss att nå målen i livsmedelsstrategin.

Den svenska livsmedelsproduktion har trots torkan 2018 ökat sitt förädlingsvärde med 32 % mellan 2011 och 2018, vilket är något mer än näringslivet i stort. Det är glädjande men lönsamheten måste bli bättre. Bara lönsamma företag kan överleva på sikt och investera för framtidens utmaningar, attrahera kapital och kompetens. Företagens lönsamhet påverkas av produktivitet och/eller förädlingsgrad, som förutsätter kunskap och innovation, och att företag har möjligheter att ta till sig nya tekniker och kunskap för att tillgodose konsumenternas behov. Därutöver måste vi myndigheter säkerställa god myndighetsutövning, enklare regler och bli bättre på att möta lantbrukarna utifrån deras villkor.

Låt oss ta vara på dessa år. Låt oss vända olönsamhet mot lönsamhet, låt företagen få betalt för mervärdena. Jag ser fram mot att de forskningssatsningar som nu görs skapar engagemang och delaktighet, och ger avtryck. Jag ser fram mot bred samverkan i livsmedelkedjan och mellan de myndigheter som påverkar förutsättningarna för lantbrukarna.

Vi behöver mat, och efterfrågan på mat kommer att öka med ökad befolkning både nationellt och globalt – låt den ökade efterfrågan mötas med mer svensk mat.

Christina Nordin,
generaldirektör Jordbruksverket