Nu är det dags att påverka åtgärdsprogrammet för Vattendirektivet, varför är det viktigt?

- För att Sveriges fem Vattenmyndigheter har presenterat ett åtgärdsprogram som vi anser är överambitiöst och inte möjligt att nå, utifrån den tidsplan som är beslutad. LRF ser med oro på att den samlade bördan av flera av dessa åtgärder blir orimlig för många människor. För att kunna förändra detta tror vi att det är viktigt att många lämnar synpunkter på det samråd som pågår nu.

Hur gör man rent praktiskt om man är enskild medlem eller vill engagera sig i sin kommungrupp eller lokalavdelning?

- Ta reda på vilka mål som vattenmyndigheten satt för vattnen in din hembygd och vilka åtgärder som föreslås. Denna information finns i systemet VISS. Stämmer beskrivningen av vattendraget? Är de föreslagna åtgärderna rimliga att genomföra? Finns andra åtgärder som är mer lämpliga för att förbättra vattenkvaliteten? Dessa synpunkter kan du lämna skriftligt till Vattenmyndigheten, eller digitalt direkt i VISS. Titta gärna på filmen om hur du hittar och lämnar synpunkter i VISS. Se till att hjälpas åt och kontakta ditt LRF-kontor om du behöver hjälp eller stöd.

Vad tycker LRF i frågan?

- LRF anser att bra vattenkvalitet är viktig för jordbruket, men ambitionsnivån i åtgärdsprogrammet är för hög. Det handlar dels om de mål som Vattenmyndigheterna sätter för 27000 vattendrag och sjöar, så kallade miljökvalitetsnormer. Dessa miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande, vilket kan påverka villkoren för företag på landsbygden en lång tid framåt, till exempel vid tillsyn eller om man söker tillstånd för en verksamhet.

- Det handlar också om att de föreslagna åtgärderna är orimliga att genomföra. Eftersom målen är orimliga, så behöver ambitionsnivån sänkas för en del vattendrag. Det finns riksdagsbeslut om att detta ska göras, men LRF kan inte se att Vattenmyndigheterna har börjat använda dessa möjligheter till undantag ännu.

- LRF anser också att konsekvensanalysen är bristfällig – det går helt enkelt inte att bedöma effekterna av förslagen, inte minst de ekonomiska konsekvenserna, men även de miljömässiga konsekvenserna.

LÄS MER: Kommunalrådet som överprövar vattendirektivet: Bara i Grästorp rör det sig om 480 miljoner kronor, varav 150 miljoner kommer att ligga på åtgärder i lantbruket 

- Det är också problematiskt att ingen hänsyn tas till alla de åtgärder som redan genomförts i lantbruket. Det gäller både produktionsåtgärder som precisionsodling, men också fysiska åtgärder som strukturkalkning och våtmarker. LRFs beräkningar visar att fosforförlusterna från jordbruket minskat med mer än 20 procent sedan 1995.

På vilket sätt erbjuder LRF medlemmarna råd och stöttning?

- LRFs regioner har under vintern genomfört digitala möten om att hitta i VISS. Under mars och april erbjuds digitala träffar för att stötta dem som vill lämna egna yttranden på samrådet.

Hur lång tid har man på sig?

- Samrådet pågår till den 30 april, så passa på att lämna synpunkter så att vi kan få ett rimligare åtgärdsprogram.