Den 4 mars meddelade nämligen EU-domstolen sitt förhandsavgörande i förenade målen C‑473/19 och C‑474/19. Det är Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt som har begärt förhandsavgörande med anledning av att miljöorganisationen Skydda Skogen överklagat två avverkningsanmälningar i Härryda kommun. Förhandsavgörandet är delvis ett förtydligade av skillnaderna mellan EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv. Dessa direktiv ligger till grund för den svenska artskyddsförordningen som har gett alla vilda fåglar lika strikt skydd som hotade arter.

I avgörandet konstaterar EU-domstolen att det svenska regelverket för skyddet av fåglar är strängare än vad EU kräver, men att detta är fullt tillåtet. Avgörandet ger alltså ingen vägledning avseende nivå av skydd för fåglar i allmänhet. Däremot lämnade Generaladvokat Kokott ett förslag till avgörande i höstas där hon redogjorde för olikheterna mellan fågeldirektivet och livsmiljödirektivet. Förslaget från Kokott är därför även efter förhandsavgörandet det som utgör grunden för att skyddet för fåglar kan motsvara minimikraven i EU:s fågeldirektiv. För att få svar på samtliga frågor som ställdes till EU-domstolen i dessa mål måste förhandsavgörandet och Generaladvokatens förslag läsas tillsammans.