Den 30 april tog Vattenmyndigheternas sex månader långa samrådsperiod slut. Många av förslagen på åtgärder och på myndighetsuppdrag berör landsbygden med åtgärder riktade mot livsmedelsproduktion, skogsbruk, enskilda avlopp, vandringshinder och flottledsåterställning. Den sammanlagda kostnaden uppgår till tiotals miljarder kronor.

Svårt att hitta rätt info

Därför har det varit stort engagemang med många möten och dialoger. Många lantbrukare har hört av sig till LRF och uttryckt att det varit svårt att hitta rätt och förstå informationen i den stora vattendatabasen – VISS. Det har gjort det svårt för en del att göra sin röst hörd om vattnet i sin hembygd.

Det har sänts in yttranden från flera delar av LRFs organisation och de viktigaste synpunkterna har handlat om brist på dialog, svårbedömda konsekvenser för landsbygden och ännu uteblivet tillämpning av vattendirektivets undantag mindre stränga krav där det är tillämpligt.

Genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten är Sveriges genom tiderna största vattenvårdsprojekt och många känner sig berörda.

Förslagen avviker allvarligt

Flera kommuner och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) har begärt att regeringen ska överpröva olika delar av det föreslagna åtgärdsprogrammet.

Motiven för att begära överprövning är flera men gemensamt är kommunerna och HaV menar att Vattenmyndigheternas förslag allvarligt avviker från kraven i Vattenförvaltningsförordningen.

Vill se ökad tydlighet

I sin begäran om överprövning tar HaV bland annat upp att finansieringen av de föreslagna åtgärderna behöver göras tydligare, att det råder oklarheter om huruvida föreslagna åtgärder verkligen leder till att miljökvalitetsnormer nås samt att Vattenmyndigheterna inte utrett när betydande negativ påverkan på livsmedelsproduktionen uppstår.

Här kan du läsa yttrandet från LRF.s Riksförbund.

Utöver detta yttrande har flera regioner i LRF sänt in egna yttrande med regionala synpunkter och därtill har kommungrupper och lokalavdelningar och enskilda medlemmar yttrat sig.

LÄS MER: "Vi vill att vattenmyndigheterna lyfter blicken"

lrf.se/vatten kan du läsa mer om LRFs arbete i frågan.

SvD Debatt: Lägg ner vattenmyndigheterna