- Tidigare har man inte så tydligt sett att större gårdar gör fler miljöåtgärder och det är intressant, men att det blir färre gårdar kan samtidigt betyda färre betande djur och det minskar den biologiska mångfalden. Det är nödvändigt att vi ser helheten, säger LRFs expert Markus Hoffman.

Kartläggningen, Fosforhushållning och åtgärder mot fosforförluster i praktiken, visar också att många lantbrukare inte känner till möjligheten att söka stöd för strukturkalkning och andra åtgärder för bättre vattenkvalitet genom landsbygdsprogrammet.

- Det är viktigt att Greppa Näringen kan visa konkreta resultat och här syns nyttan av miljörådgivningen, säger Markus Hoffman.

Fosfor från jordbruksmark anses ha stor betydelse för problemet med övergödning, inte minst i Östersjön. Fosfor är ett viktigt näringsämne för både växter och djur, men samtidigt en begränsad resurs som vi behöver hushålla med.

Stora Greppa-gårdar gör fler åtgärder

Greppa Näringen genomförde en enkätundersökning där närmare 4 000 lantbrukare redogjorde för vilka åtgärder de gör på gårdarna för att förbättra fosforutnyttjandet och minska förlusterna.

Två av tre gårdar har gjort en växtnäringsbalans, men på gårdar med mer än 200 hektar åker och bland Greppa Näringens medlemmar är andelen hela 92 respektive 96 procent

Dubbelt så mycket markkartering, det vill säga analyserat markens växtnäringsinnehåll, bland Greppas medlemmar. Drygt hälften av lantbrukarna har en markkarta som är högst 10 år gammal och att medlemmar i Greppa Näringen har det dubbelt så ofta som icke-medlemmar.

Effektiviserat fosforanvändningen i växtodlingen genom att t.ex. minska fosfortillförseln med mineralgödsel, få högre skörd med samma gödsling eller sälja stallgödsel från gården.

Täckdikat – 38 procent har om- eller nytäckdikat någon del av åkermarken de senaste 10 åren. Yngre lantbrukare planerar att täckdika i större utsträckning än äldre.

Läs hela rapporten: Fosforhushållning och åtgärder mot fosforförluster i praktiken