Med anledning av detta har LRF skrivit ett nytt brev till landsbygdsministern för att kommentera förslag och den tänkta politiken så här långt.

Fler ettåriga miljöersättningar behövs

En stor del av kommentarerna tar upp de ettåriga miljöersättningarna, eco scheme, där LRF inte anser att Jordbruksverkets förslag till tillämpning är tillräckligt verkningsfull för att nå målen med politiken.

Sammanfattningsvis anser LRF att det behövs en bredare palett av ettåriga ersättningar i pelare 1 i syfte att stärka möjligheten för fler företag, och fler branscher, att stärka miljöarbetet.

Budgeten måste öka rejält

En annan viktig fråga är den om budgetens storlek och den nationella medfinansieringen.
LRF ser ett behov av en ökad budget på i storleksordningen 1 miljard kronor per år för CAPs andra pelare i Sverige. Detta inbegriper till exempel höjningar i kompensationsstödet, förstärkt investeringsstöd, bibehållet vallstöd och att behålla ekologisk produktion i pelare 2. Eftersom finansieringen från EU minskar från och med år 2023 innebär detta att en mycket omfattande höjning av den nationella medfinansieringen krävs, troligen i storleksordningen 2 miljarder kronor per år.

Läs hela brevet här.