1. Ökad matberedskap i händelse av kris

Sverige har antagit en livsmedelsstrategi med målet att öka produktionen av livsmedel i Sverige. Livsmedelsstrategin handlar om att vi ska ha en matberedskap om krisen kommer och göra oss mindre sårbara för extrema händelser i omvärlden genom en större självförsörjning på mat. Den handlar också om att skapa fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. För allt detta är den svenska osten viktig.

Läs mer om livsmedelsstrategin här.

2. Fler jobb utanför storstäderna

Den bidrar inte bara till en bättre matberedskap, den bidrar också till jobb och hållbar tillväxt även utanför storstäderna. Om vi ser till att vi är självförsörjande på mjölk och mjölkprodukter skulle det automatiskt medföra 11 000 fler jobb, eftersom varje mjölkbonde generar ytterligare 8 arbetstillfällen.

Läs mer om hur mjölken är motorn på landsbygden här 

3. Ökade skatteintäkter

Dessa jobb skulle ge potentiella skatteintäkter på nästan 985 miljoner kronor. Det motsvarar löner till 1 844 grundskolelärare eller 1 645 sjuksköterskor.

Så varje svensk ostskiva, ostkub eller pizza med svensk ost du äter är viktig ur ett större perspektiv än du kanske själv anar.

Läs mer om det gröna näringslivets betydelse här

4. Minskar risken för antibiotikaresistens

Snart börjar också grillsäsongen på allvar och vad är då lämpligare att lägga på grillen än en svenskproducerad grillost? Inte minst med tanke på att användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är världsunikt låg och lägst i EU.

Det här har stor betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar antibiotikaresistensen. Med ökad antibiotikaresistens blir infektioner svårare eller omöjliga att bota vilket i sin tur orsakar stort lidande och höga kostnader för samhället.

Läs mer om LRFs arbete med antiobiotikafrågor här

5. Fler humlor och bin

Svenska mjölkbönder bidrar också till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering, här på plats. De är värda miljarder för samhället. En fransk-tysk studie värderar det globala värdet av pollinering till drygt 1 900 miljarder kronor om året, eller 9,5 procent av det totala värdet av matproduktionen i hela världen.

I Sverige uppskattar Jordbruksverket det ekonomiska värdet av pollinering till mellan en och fem miljarder kronor per år.

Läs mer om kor och klimat här

6. Fler blommor och vackra ängar

Svensk ost är även viktig för biologisk mångfald. Naturbetesmarkerna i Sveriges är lika artrika som regnskogen i Amazonas. Gräsmarker är relativt näringsfattiga, vilket förhindrar att dominerande och konkurrenskraftiga arter som hundkäx och maskros tar över. När betesdjuren trampar sönder grästäcket skapas också goda förutsättningar för att frön från konkurrenssvaga växter, som kattfot och blåklocka ska gro.

Läs mer om böndernas insats för att rädda bina här

7. Fler fåglar och insekter

Ett landskap med artrika ängar och naturbetesmarker är också en förutsättning för att många fåglar och speciellt insekter ska trivas, eftersom dessa är beroende av växterna och komockorna.

Därför är svensk mjölkproduktion nödvändig för två av Riksdagens miljökvalitetsmål: 1. Ett rikt odlingslandskap och 2. Ett rikt djur och växtliv.

8. Hälsosamt

Om du tycker att detta inte räcker, så är ost också väldigt hälsosamt! Ost är kopplad till god hjärtkärlhälsa. Den som äter ost löper lägre risk för att drabbas av övervikt och hjärtkärlsjukdomar som stroke och diabetes typ 2. Detta trots ostens innehåll av mättade fettsyror som fortfarande ofta framställs som kategoriskt dåliga för hälsan. Flera undersökningar har pekat på att olika typer av mättade fettsyror har olika effekt på blodfetterna och att vilket livsmedel fettsyrorna finns i också spelar roll för hur de påverkar hälsan.
Dessutom påverkar ost fettomsättningen på ett positivt sätt. Exakt varför vet inte forskarna, men det verkar som att det kalcium som finns i osten gör att kroppen lättare kan använda fett som energi, det vill säga att vi lättare använder fett som energi (eller bränner fett som det kallas ibland). En annan iakttagelse är att kalcium ökar utsöndringen av fett i kosten via avföring, en del av fettet följer helt enkelt med ut när vi går på toaletten.

9. Mindre salt i den svenska osten

Den svenska hårdosten innehåller dessutom mindre salt än den importerade. Ett minskat saltintag är positivt för att sänka ett förhöjt blodtryck.

Så är du sugen på ost? Välj den svenska! Inte bara för den goda smakens skull, utan också för alla andra fördelar den har!