LRF har gått igenom relevanta myndigheters regleringsbrev, tagit fram förslag på skrivningar som LRF anser att myndigheterna bör arbeta med, och följt upp vilka av förslagen som kommit med i näst kommande års brev.

2021 års genomgång visar att minst nio av de förslag på skrivningar som LRF tog fram inför 2021 har kommit med i regleringsbreven. De flesta förslag LRF lagt fram är kopplade till livsmedelsstrategin och några har ett mer allmänt främjande- och förenklingsfokus.

Genomgången av regleringsbrev för 2021 visar att bara ett fåtal myndigheter har konkreta uppdrag att öka livsmedelsproduktionen.

8 av 26 har skrivningar om livsmedelsstrategin

Av de 26 myndigheter LRF har granskat har bara åtta skrivningar om livsmedelsstrategin. Det är dock fler myndigheter än 2020.

Kemikalieinspektionen och Vinnova är de myndigheter som fått skrivningar om livsmedelsstrategin i 2021:s regleringsbrev. Däremot har Naturvårdsverket skrivning försvunnit. De myndigheter som har skrivning om att uppnå Livsmedelsstrategins mål 2021 är: Formas, Havs och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet, Vinnova, Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Några myndigheter har uppdrag kopplade till livsmedelsstrategin som inte står i regleringsbrevet. Till exempel har Tillväxtverket det övergripande samordningsansvaret för att livsmedelsstrategin genomförs, men ingen skrivning i sitt regleringsbrev. Det finns även flera separata utredningar och uppdrag som regeringen startat som ligger i linje med livsmedelsstrategins ambitioner.

Arbetet inför 2022 redan igång

Arbetet med att påverka 2022 års regleringsbrev är redan påbörjat. Detta år omfattar arbetat även att kartlägga vilka skrivningar utvalda myndigheter bör ha i sina förordningar med instruktioner. Förordningar med instruktioner uppdateras inte årligen och är ännu mer styrande för myndigheten än regleringsbreven. Prioriterade myndigheter för 2022 är: Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Resultatet av arbetet får vi se början av 2023.

Exempel på skrivningar som ligger i linje med LRFs förslag

Livsmedelsverket
Redovisa hur myndigheten arbetar för att det ska bli enklare att starta och driva små och medelstora företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, men också på att åstadkomma en totalt sett minskad administrativ börda för företagen i linje med livsmedelsstrategins mål.

Naturvårdsverket
Redovisa hur myndigheten i sin verksamhet och stödgivning eftersträvar förenklingar för små och medelstora företag.
Sammanställa befintliga metoder för att inventera skador som är orsakade av vildsvin, särskilt avseende jordbruksfastigheter. I arbetet ska myndigheten samverka med relevanta aktörer.

Tillväxtverket
Ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. Tillväxtverket ska genomföra uppdraget i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Kemikalieinspektionen
Vid utformning av förslag till avgifter för växtskyddsmedel för s.k. mindre användningsområden behöver särskild hänsyn tas till konkurrenskraften i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång till växtskyddsmedel.