En särskild utredare har undersökt förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen om kommunal tillstyrkan, lämna förslag på hur bestämmelsen kan tas bort och hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt och bedöma alternativa förslag.

Syftet med utredningen har varit att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar.

Utredningens förslag

Utredningens förslag innebär att kommunerna fortsatt har en rätt att säga nej till vindkraft. Till skillnad från i dag föreslås kommunen ge besked tidigt i processen och omfattningen av kommunens beslut begränsas till att enbart avse mark- och vattenanvändning. Kommunen avgör var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Tillståndsmyndigheten prövar om vindkraftverken kan ges tillstånd med hänsyn till exempelvis naturmiljöintressen.

Vad tycker LRF om kommunal tillstyrkan för vindkraft?

LRF har sedan den kommunala tillstyrkan infördes i miljöbalken pekat på att den, som bestämmelsen är utformad, öppnar för godtycke och gör processen kring etablering av vindkraft oförutsebar. Något som drabbat både exploatörer, dem som vill upplåta mark till vindkraft och andra som på olika sätt berörs av en vindkraftsetablering. Bestämmelsen har gjort det svårt att avgöra när i prövningsprocessen det går att påverka och när möjligheterna till det är stängda och olika frågor slutligt avgjorda. LRF kommer att granska förslaget mer i detalj inför ett remissvar, men gör en första bedömning att de förslag som utredningen lägger kan leda till en ökad rättssäkerhet och minska utrymmet för godtycke.