EUs biodiversitetsstrategi missar brukandeperspektivet, och riskerar att bli ännu en strategi som kommer med ett ovanifrån perspektiv istället för att utgå från aktivt brukande av skog och mark.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är nödvändiga för våra medlemmars arbete. I LRFs hållbarhetsmål för de gröna näringarna som beslutades i januari 2020, målsätts om att främja den biologiska mångfalden och att bibehålla produktionskapaciteten på jordbruksmark genom god jordhälsa samt ökad effektivitet vid användning av växtskyddsmedel och växtnäring.

LÄS MER: Svenska mullhalten ökar

Däremot är vi bekymrade över att det tillvägagångssätt som lyfts fram för att nå målen, i huvudsak lagstiftning och skydd föreslås som verktyg för att ny framgång. Särskilt då åtgärder för att främja biodiversitet kräver möjlighet till en variation av tillvägagångssätt och lokala anpassningar för att nå bästa effekt.

Viktigt med lokal anpassning

De snabba förändringarna i biologisk mångfald är oroande. Situationen kräver nya arbetssätt och djupare samarbete mellan olika aktörer inom branschen. Att bygga vidare på goda koncept och arbetssätt som visats ge framgång är att föredra och där har vi erfarenhet och exempel på vad som fungerar effektivt. Lokal anpassning och flexibilitet är viktiga ledord eftersom vad som ger bäst effekt för den biologiska mångfalden beror på lokala förutsättningar och produktionsinriktningar.

Avgörande med rättvis rapportering

När det gäller skydd av mark så är det avgörande att få till en rättvisa mellan länder när det kommer till rapportering och implementering av skydd och att äganderätten respekteras. När det gäller inte minst redovisningar av skyddad natur och rapportering av bevarandestatus för naturtyper, används idag kriterier som helt avviker från dem andra länder tillämpar.

LÄS MER I ALTINGET: Missvisande bild av Sveriges skydd av mark

Hållbarhetsutmaningarna för jord- och skogsbruket är många, inte minst behovet att tillgodose efterfrågan av ökad mängd livsmedel och förnybara resurser framöver och en bristande lönsamhet som leder till att lantbrukare upphör med sina verksamhet vilket leder till igenväxta landskap. Detta är ett omfattande problem i det svenska odlingslandskapet. Denna helhetssyn behöver finnas med för att vi ska kunna jobba för och leverera på högt ställda klimat- och miljömål.