- Det är beklagligt att Naturvårdsverket fortsatt vill få Sverige att se sämst ut i klassen när det kommer till skyddad natur, när vi egentligen är bäst i klassen. Vår rapportering får stora konsekvenser eftersom det påverkar hur EU ser på svenska skogar. Detta blir särskilt viktigt nu när 30 procent av unionens yta ska skyddas, säger Paul Christiansson, ordförande, LRF Skogsägarna.

LÄS MER: Naturvårdsverket: Rapportera fler skyddsformer

Rapporten visar att Tyskland, Österrike och Storbritannien redovisar omkring 25 till 30 procent av deras yta som skyddad jämfört med Sverige som redovisar 10 procent.

Länderna har dock olika definitioner av vad som räknas som skyddad natur. I andra länder är det till exempel tillåtet att bruka delar av den skyddade marken, men inte i Sverige. Enligt LRFs beräkningar skulle upp till 58 procent av Sveriges yta räknas som skyddad, ifall vi räknade på ett motsvarande sätt som andra länder.

3 skyddsformer verket inte vill räkna med

I rapporten, som var ett uppdrag från regeringen, skulle även myndigheten föreslå hur Sverige kan redovisa på ett sätt som gör det mer jämförbart med andra länder. Naturvårdsverket anser dock inte att detta är möjligt eftersom skyddsformerna är så olika. Myndigheten vill inte att exempelvis strandskydd, impediment och riksintressen för naturvård ska kunna räknas med, trots att dessa skyddsformer ger ett minst lika starkt skydd som det andra länder redovisar. Dock kan myndigheten acceptera att riksintressen för obrutna fjäll ska kunna räknas med och att frivilliga avsättningar i vissa fall ska kunna rapportera till EU. Trots detta skulle Sverige ha långt kvar till målet om 30 procent.

Risk att undanta mer mark än nödvändigt

- Vi kan inte påverka hur andra EU-länder redovisar men vi kan påverka hur Sverige gör det. Därför är det viktigt att vi redovisar på liknande sätt och inkluderar alla de skyddsformer som finns i Sverige, i likhet med hur man gör i resten av Europa. Risken är annars att Sverige behöver undanta än mer mark från brukande på felaktiga grunder, säger Paul Christiansson.

LRF släppte för ett år sedan en rapport som visade på stora skillnader i hur skyddad natur redovisas i olika länder i Europa. Sverige har en mycket restriktiv syn på vad som är skyddad natur och framstår därför som ett av de länder i EU som skyddar allra minst natur. I verkligheten är det precis tvärtom. Rapporten finns att läsa i denna pdf

Fotnot: Impediment är mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk. Till exempel berghällar, myrar och fjäll. I skogliga sammanhang är det mark som enligt lag inte får avverkas eftersom möjligheten för nya träd att växa är dålig eller tar väldigt lång tid. Det är alltså förbjudet att avverka skogen men myndigheten vill inte rapportera den som skyddad.