– Vi kommer med många idéer som vi beslutar att driva. Vi vill visa på kraften och dynamiken i bygdens gröna näringsliv där LRF är en viktig del i motorn. Det kan vi göra tack vare en relativt ung styrelse, medelåldern är 41 år, samtidigt som har vi några lite äldre med stor erfarenhet som de prestigelöst delar med sig av, säger ordförande Per Carlsson.

Västkustön Orust består av 5 508 hektars åkermark och 1 739 hektar naturbetesmark. Nästan 6 000 hektar är gräsbevuxet, nästan 80 %, för djurskötseln. På resterande yta odlas till största delen spannmål. LRFs lokalavdelning har en mycket aktiv styrelse och på två år har en imponerande medlemsutveckling skett. Nu finns det 475 företagarmedlemmar (462 år 2018) och 76 personmedlemmar (70).

Skapat stolthet

– Vi har satsat på ett inspirerande ledarskap i vår unga styrelse, där 54 procent av medlemmarna är yngfe än 36 år, och skapat en meningsfull verskamhet där alla bidrar och har roligt tillsammans, säger Per Carlsson.

Avdelningen har fått beröm av medlemmarna för att den skapar stor variation i utbudet, även under pandemitid, vilket gjort att varje medlem känner sig sedd och bekräftad och är stolt över att tillhöra Orust LRF. Det har även stärkt företagandet. 2021 års lokalavdelning har bidragit till att utveckla sina medlemmars företag inom det gröna näringslivet och inspirerat många till att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och därmed ökad livskvalitet.

Fick politikerna att ändra sig

Opinionsarbetet måste nämnas. Orust LRF tog under fjolåret strid i två viktiga lokala frågor. Först när kostenheten i kommunen starkt propagerade för att det är osmart att äta kött. Ett budskap som drevs även i bland annat kommunens matsalar. Bakgrunden är ett informationsmaterial från det skattefinansierade Skolmatsakademin i Västra Götalandsregionen.

Styrelseledamoten Anders Halleröd skrev till fullmäktige att ”att enligt skolmatsakademin är kossan och dess produkter osmarta klimatval”. Men sanningen är att växter, djur och människor ingår alla i kolets kretslopp där växterna tar upp koldioxid ur luften när de växer och bildar syre. Människor och djur samt förmultnande växter förbrukar syre och bildar koldioxid, detta kretslopp är naturligt medan boven är det kolet som används och bidrar till ett överskott av koldioxid.

Orust LRF fick politikerna att lyssna. Nu är allt kött som serveras på boenden, i skolor och förskolor i Orust kommun svenskt. Kyckling och mjölk likaså och 37 procent av maten är dessutom ekologisk.

Ett annat lyckad opinionsarbete skedde när Orust LRF samlade över 900 personer i en Facobookgrupp mot ett projektet som skulle förstöra känslig natur. På så sätt lyckades de stoppa planerna på en 17 kilometer lång kraftledningsgata tvärs över hela ön.

Orust LRF låter sig inte nöja. Siktet är inställt mot framtiden.

– Det viktigaste för oss framöver är att vi kommer i gång med våra olika aktiviteter och träffar för vi känner att det finns ett stort behov av det ute hos våra medlemmar efter det här pandemiåret, säger Per Carlsson.

Syftet med priset årets lokalavdelning är att premiera en lokalavdelning som utmärkt sig och för att kunna sprida goda exempel och inspirera andra lokalavdelningar runt om i landet. Detta har LRF gjort sedan 1997.

Så här lyder LRFs motivering till varför Orust får priset: 

Orust LRF-avdelning har stått för på både nytänkande och inspiration detta märkliga verksamhetsår. Årets lokalavdelning 2021 har tagit ansvar när de planerat sina pandemianpassade aktiviteter, men har ändå lyckats roa, engagera och företräda sina medlemmar. Skolmaten engagerar många LRF-avdelningar. I Orust har engagemanget bidragit till att allt kött som serveras på boenden, i skolor och förskolor i Orust kommun är svenskt, kyckling och mjölk likaså samt 37 procent av maten ekologisk. LRF-avdelningen i Orust har varit med och stoppat Vattenfall från att bygga luftledning över Orust och de är själva projektägare för byggandet av två stora satellitbrunnar för gödsel. Satellitgödselbrunnen GRETA jobbar, som lokalavdelningsstyrelsen uttrycker det, för miljön och får ”ta emot en massa skit”. GRETA står för; Grödans Recirkulerande Energi för Tillväxt och Avkastning. Med en mix av både kvinnor och män, unga och gamla har Orust LRF-avdelning en, med LRF mått mätt, ung lokalavdelningsstyrelse med många företagarmedlemmar