– Vi önskar oss en debatt som inte är svart eller vit och där man från politiskt håll både är lyhörd för den vetenskapliga utvärderingen och för det faktum att det idag saknas en universallösning som skulle kunna ersätta glyfosat, säger Palle Borgström.

På tisdagen överlämnade den så kallade AGG, Assessment Group on Glyphosate, som består av kemikaliemyndigheterna i Frankrike, Ungern, Nederländerna – och svenska Kemikalieinspektionen, KemI – sin utvärderingsrapport om glyfosat till EUs livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, och kemikaliemyndighet, ECHA.

KemI skriver på sin webbplats: ”Vi har gjort en omfattande vetenskaplig utredning av miljöeffekter och vilken påverkan som kan finnas på människor och djurs hälsa, säger Katarina Lundberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen som är en av de deltagande myndigheterna. Vår slutsats är att rätt hanterat så kan glyfosat användas utan att det uppstår oacceptabla risker. Nu fortsätter processen i EU och i slutänden avgörs frågan gemensamt av EUs medlemsländer”.

Sedan sommaren 2020 har AGG gemensamt gått igenom det omfattande underlaget som finns kring glyfosat, det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel med en effekt på ogräs som idag är unik.

– För oss lantbrukare är det viktigt att ha klara och långsiktiga spelregler och att glyfosat blir bedömt på ett vetenskapligt sätt, säger LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén.

I nästa steg ska AGGs rapport granskas och därefter tar EFSA och ECHA över arbetet med utvärderingen. Enligt plan ska AGGs rapport offentliggöras i september och under en period kommer det att vara möjligt för var och en att lämna synpunkter på den via EFSA. I juni 2022 ska myndigheternas synpunkter överlämnas till EU-kommissionen som tar fram ett förslag om framtiden för glyfosat som medlemsländerna behöver ha röstat om före den 15 december 2022 då det nuvarande femåriga godkännandet löper ut.

LYSSNA PÅ SVERIGES RADIO: Palle Borgström: Vi vill se en vetenskaplig bedömning av riskerna