Skogen

1. Skogsbruket ska inte detaljregleras i Bryssel.

2. Utifrån skogsutredningen kommer regeringen att lämna förslag som innebär stärkt äganderätt, regelförenklingar och insatser för ökad hållbar produktion i skogen.

Det här tycker LRF om äganderätt

Så här jobbar LRF med god myndighetsutövning

Landsbygdsutveckling

3. Det ska bli enklare att få bygga strandnära i landsbygdsområden, det lokala inflytandet över strandskyddet ska öka och strandskyddet ska förstärkas i starkt exploaterade områden.

LRFs åsikter om strandskydd

4. Ska det gå att arbeta i hela landet måste det gå att leva och bo i hela landet.

De gröna näringarna är mer jobbskapande än andra näringar  

5. En god tillgång till kommersiell och statlig service är nödvändig i hela landet. Det särskilda driftsstödet till dagligvarubutiker i sårbara områden och utsatta lägen görs permanent, och stöd ges för nödvändiga investeringar till drivmedelsstationer i områden där servicen är gles. Den kraftiga utbyggnaden av statliga servicekontor fullföljs.

Internationellt

6. Sverige behöver också ett starkt civilt försvar. Hela samhällets förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig ska stärkas. Detta innebär att även samhällets förmåga att hantera fredstida kriser ökar.

ÖB Michael Bydén om vikten av svensk matproduktion

7. Regeringen verkar för nya frihandelsavtal och slår vakt om miljö och mänskliga rättigheter i de sammanhangen.

Klimatet

8. Klimatet är vår tids ödesfråga. Konsekvenserna av ett varmare klimat – bränder, torka, översvämningar och stigande havsnivåer – fortsätter att drabba människor. Sverige ska pressa ned klimatutsläppen och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vår framtid hänger på vår förmåga att göra det som krävs nu.

LRFs hållbarhetsexpert: Vi sitter på lösningarna för hela samhället

9. En grön nyindustrialisering ska möjliggöras genom en ökad elektrifiering av samhället. En nationell elektrifieringsstrategi tas fram med förslag på hur elproduktionen kan öka för att skapa förutsättningar för omställningen av industrin och för en eldriven fordonsflotta.

Följ LRFs arbete kring fossilfritt, se webbinariet om elfordon i lantbruket

10. Europeiska kommissionen har presenterat ett omfattande lagstiftningspaket för att nå EU:s klimatmål. Sverige kommer att driva på för höga ambitioner i det fortsatta arbetet.

Läs hela regeringsförklaringen här