Under september och oktober 2021 sänder Vetenskapens värld ett program under namnet ”Slaget om skogen”. En del av programmets innehåll förekommer också i nyheter från SVT.

Debatten om skogen är viktig och SVT har en betydelsefull roll att fylla. För att kunna diskutera måste uppgifter lyftas fram på ett rättvisande sätt och olika röster få komma till tals. LRFs uppfattning är att det finns brister i programmet och har därför sammanställt faktafel och synpunkter.

Listan nedan och pdf-filen med faktafel kommer uppdateras löpande om ytterligare faktafel upptäcks. Om du noterar att vi har missat något, kontakta LRF Skogsägarna.

10 övergripande synpunkter på programmet

  1. Programmet beskriver inte att den stora förändringen av Sveriges skogar skedde föregående sekler med en stor avskogning av landet. I stället sätts ett narrativ om att dagens skogsbruk orsakar brist på äldre skogar.
  2. Fram till 1980-talet uppmanades skogsägare att inte lämna lövträd i skogen vilket har stor påverkan på dagens skogar. Efter den nya skogspolitiken från början av 1990-talet finns en positiv utveckling för flertalet viktiga biotoper i skogen. Programmet avstår helt från att redovisa den positiva utvecklingen.
  3. Brist på balans. Två personer (Sebastian Kirppu och Frédéric Forsmark) med en starkt skogsbrukskritisk inställning och utan vetenskaplig bakgrund får sätta hela bilden av utvecklingen för skogens biologiska mångfald. Överhuvudtaget ges ingen motbild.
  4. Skogsbruksmotståndare får sätta hela bilden kring den biologiska mångfalden, medan skogsproduktionsforskare endast tas in för att prata om hur man vill höja produktionen. Med detta spär man på motsättningarna och speglar skogsbrukare som sådana som bara vill producera mer på bekostnad av den biologiska mångfalden.
  5. Inga företrädare för enskilda skogsägare fick vara med för att balansera kritiken och beskriva det engagemang som finns.
  6. Programmet visar bara på aspekter som innebär en negativ utveckling för den biologiska mångfalden. Man nämner inte de många positiva trender som finns; till exempel mer gammal skog, mer död ved, mer grova lövträd, mer ädellövskog.
  7. Det framgår inte att hälften av skogen ägs av enskilda skogsägare, ofta med starka band till sin skog. I stället målas skogsbruket ut som en industri som bara vill producera mer.
  8. Programledaren använder sig delvis av miljörörelsens språk. Bland annat kallar hon brukade skogar för plantager, ett begrepp som börjat användas i skogsbrukskritiska kretsar för att nedvärdera planterad skog. Definitionsmässigt är svenska planterade skogar mycket sällan plantageliknande.
  9. SVT framställer genomgående grafer på ett sätt som ställer skogsbruket i dålig dager.
  10. Trots att representanter från LRF, samt ansvariga myndigheter såsom Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har påpekat när data har använts felaktigt, så har ingen rättelse hitintills gjorts.

 

LRF har sammannställt faktafelen i Vetenskapens värld. Du hittar dem i pdf-filen uppe till höger.

Kontakt LRF Skogsägarna: cecilia.reje@lrf.se