Diskussionen var stundtals hätsk, och blottade stora meningsskiljaktigheter mellan framför allt Palle Borgström, som medverkade i egenskap av vice ordförande för Copa, och Thomas Waitz från EU-parlamentet. Synen på den gröna ambitionsnivån i CAP, skillnaden mellan små och stora gårdar och transparensen i processen var några av de ämnen där åsikterna gick isär.  

CAP – en framgångsrik reform

Vid diskussionen pekade Palle bland annat på hur viktig CAP har varit, och är, för att trygga livsmedelstillgången i EU och att CAP genomgått stora reformer under de senaste decennierna. Den reform som pågår nu ger CAP en ännu grönare inriktning t.ex. genom de nya ”eco schemes” som ska införas liksom de stärkta grundvillkoren. Om dessa typer av förändringar går för fort så finns risk att de åtgärder som införs innebär en hög grad av ”green washing”.

Grönt ska vara i fokus

Waitz ansåg i sin tur att CAP i princip uteslutande bör gå till så kallade kollektiva nyttigheter och inte till inkomstförstärkning för företagen. Han framförde också att CAP-medlen är orättvist fördelade eftersom en så hög andel går till vad han kallade för ”industrijordbruk”. Palle replikerade att de förslag om att minska ersättningen för de största företagen kommer ge kraftigt ökad administration för både myndigheter och företag utan att ge den effekt som Waitz vill eftersträva.

Tillgång till livsmedel är avgörande

Butscher i sin tur pekade på att en stor del av CAP går till miljö, en stor del går till inkomstförstärkning för att säkra livsmedelstillgången i EU vilket är ett av de grundläggande målen med CAP och de specifika målen för CAP-reformen ligger också väl i linje med målen i the Green Deal.

Om ni vill läsa mer kommentarer om eventet kan ni använda #PoliticoAGRIFOOD på Twitter.

Se eventet i efterhand här