- Biogas från gödsel ger en dubbel klimatnytta genom att utsläppen från gödselhanteringen minskar samtidigt som biogas kan ersätta fossila bränslen. Vi hoppas nu att biogasstödet utformas i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag, med en särskild premie för biogas från gödsel, så att antalet gårdsanläggningar och samrötningsanläggningar som rötar gödsel kan öka kraftigt och bidra till stora utsläppsminskningar, säger Palle Borgström.

Sedan 2015 har biogasanvändningen mer än fördubblats (+107 procent) medan den svenska produktionen under samma period endast ökat med 11 procent.

3 fakta

Under 2020 steg biogasproduktionen med 2,4 procent till 2161 GWh.

Den totala biogasanvändningen i Sverige till drygt 4 TWh under 2020, en ökning med två procent jämfört med 2019. 

Nettoimporten av biogas till det sydvästsvenska gasnätet via Danmark ökade med endast en procent under 2020 till knappt 1,9 TWh.

Så här går snacket 

- Biogasproduktionen har stått och stampat eftersom vi väntat på besked från politiken, Mer biogas betyder också slutna kretslopp och mer biogödsel till svenskt jordbruk
Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

- Vi vet att intresset för biogas växer även i andra sektorer och de föregående årens ökade biogasanvändning visar att efterfrågan finns.
Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige.

- Det är oerhört angeläget att Sveriges reningsverk inkluderas i produktionsstödet. Detta måste regeringen snarast förtydliga. Annars riskerar Sverige tappa en tredjedel av befintlig biogasproduktion vilket sänker graden av egenförsörjning och försvårar den gröna omställningen.
Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Läs hela pressmeddelandet från Energigas Sverige här