Viltmotionerna följer förändringar och utvecklingen av viltskador. Det Anders Wetterin har sett återkomma sedan han började jobbet med jakt- och viltfrågor på LRF 2011 är problemen kring rovdjur, särskilt varg. Det handlar framförallt om utökad skyddsjakt och ersättningar.

– Frågan är kopplad till antalet angrepp och bubblar upp när vissa länsstyrelser missköter sig. Under 2020 och 2021 har det skett en ökning och spridning av vargstammen. Delvis i områden där länsstyrelserna är ovana, eller okunniga i, att hantera den här typen av situationer. I regioner med lång vana av varg förstår man problemet bättre, längre söderut är det sämre med den saken.

Påverkansarbete tar tid

2015 tog stämman en motion om att LRF skulle initiera forskning om de psykosociala konsekvenserna av att leva och arbeta nära stora rovdjur. Nyligen presenterades den rapporten, och även om det finns flera anledningar till att den har dröjt, så menar Anders Wetterin att det är ett typiskt exempel på LRFs långsiktiga arbete.

– Påverkansarbete tar tid, generellt. Men det finns gånger då det går snabbare. 2017 föreslog LRF för regeringen att man ska få använda mörkerriktmedel och rörlig belysning vid jakt på flera arter. 2019 kom besked om att det skulle gälla för mörkerjakt på vildsvin. Nu ville vi i och för sig ha tillstånd för fler arter, bland annat hjort, men ändå fick vi ett beslut inom loppet av två år. Hjälpmedlen för jakt i mörker på vildsvin har effektiviserat jakten betydligt vid åtel och i grödor.

Fler hjortar och synligare skador

Just vildsvin har under åren dominerat bland motionerna Anders Wetterin har behandlat. Men 2020 märktes en tydlig ökning av motioner om både dov- och kronhjort.

– Dels har hjortarna ökat, men man har också blivit mer medveten om skadornas omfattning och kostnader. Tack vare burar, uthägnader, som man placerar ute i grödorna blir det synligt och konkret hur mycket som går förlorat och man har kunnat räkna och sätta kostnad för bortfallet. Där har vi ju också i år fått utökade jakttider på dovhjort, ett beslut som regeringen inte hade tagit om inte LRF hade legat på.

Handlingsplan mot viltskador

Det mesta arbetet inom LRF sker på direkt uppdrag från riksförbundsstämman. Tjänstemännen löser stämmouppdragen, men gör också mycket annat. Under förra året tog LRF till exempel fram en handlingsplan mot viltskador med precisa och konkreta krav för att minska skadorna. Det innebar bland annat produktion av olika presentationsmaterial som togs fram för ett stort antal digitala möten med politiska partier och andra berörda beslutsfattare.

Anders Wetterin nämner också att den stora enhet som han och många av LRFs experter arbetar på svarar på drygt 200 remisser varje år. Även om det är utspritt på många ämnen och medarbetare så är det i princip en remiss per arbetsdag under ett år.

Motionen måste vara tydlig

Men att göra verkstad av bifallna motioner är huvuduppgiften. Under åren har Anders Wetterin insett hur en bra motion ska se ut:

– Den ska vara tydlig, både i brödtext och i att-sats. Det är viktigt så att det inte uppstår tolkningsproblem och man missförstår varandra. Det ska också framgå vad motionären vill ska åstadkommas, men inte hur för då finns risk att man binder sig till ett sätt att arbeta. Tjänstemännen är de som ska hitta bästa vägen till lösningen.

Frustration mellan raderna

Han har hanterat flera motioner som handlat om ersättning för alla viltskador, och menar att om staten betalade skulle det hjälpa den drabbade på kort sikt, men att det då inte skulle finnas några incitament för att minska viltskadorna. Viltet skulle öka och produktionen skulle fortsatt vara hotad.

– Frustration går att läsa in mellan raderna i den typen av motioner, och man måste vara ödmjuk inför ilskan när allt blir fördärvat och folk funderar på att lägga ner verksamheten helt. Vi jobbar med medlemmarnas bästa för ögonen och försöker hitta lösningar som är hållbara på både kort och lång sikt, säger Anders Wetterin.

Antal viltmotioner under åren

2011 – 7 stycken
2012 -13 stycken
2012 – 19 stycken
2014 – 3 stycken
2015 – 8 stycken
2016 – 11 stycken
2017 – 8 stycken
2018 – 9 stycken
2019 – 16 stycken
2020 – 17 stycken
2021 – 21 stycken

Folj den extra riksförbundsstämman med motionsbehandling via länken uppe till höger.