- Vi välkomnar det förslag som regeringen har presenterat. Vi har länge efterfrågat förslag som kan skapa trygghet hos oss skogsägare att den mark som ägts och vårdats i generationer även ska kunna brukas och skötas i framtiden, säger Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna.

Viktigt med frivillighet

Ett av de viktigaste förslagen som LRF tillsammans med skogsägarföreningarna arbetat för länge är att skydd av skog endast ska efter frivillig överenskommelse. I praktiken innebär det att när skogsmark ges formellt skydd, exempelvis genom naturreservat, ska det endast ske efter frivilliga överenskommelser mellan markägare och staten. Regeringen säger nu att frivillighet ska vara utgångspunkten.

- Detta är bra både för skogsägaren och för naturen. LRF redovisade nyligen en enkätundersökning som tydligt visar att frivilliga arbetsmetoder stärker skogsägares vilja att utveckla och bevara naturvärden i skogen. De är viktigt att det nu fullt ut tillämpas av alla myndigheter, säger Paul Christensson.

Flexibla skyddsformer

Andra viktiga besked är att det ska finnas flexibla skyddsformer där skogsägarens intressen beaktas samt att den kritiserade nyckelbiotopsinventeringen stoppas. Inventeringen av nyckelbiotoper har inneburit en stor rättsosäkerhet för skogsägare och motverkat skogsägares vilja att låta naturvärden utvecklas, eftersom en registrerad nyckelbiotop på sin mark innebär en stor ekonomisk risk. Nyckelbiotopsinventeringen föreslås istället ersättas av fjärranalysmetoder för att ge kunskapsunderlag till skogsägare om biologisk mångfald.

- LRF välkomnar att vi från luften kan identifiera och hålla koll på naturvärden i våra skogar. Ett sådant underlag kan skogsägaren själv använda för sin planering för framtida skogsbruk och naturvård, istället för att myndigheten planerar åt skogsägaren, säger Paul Christensson.

Kommentarer i korthet på regeringens proposition:

- LRF välkomnar att formellt skydd av skog i huvudsak ska bygga på frivillighet och att skogsägarens medgivande ska vara en förutsättning för att skog avsätts. Det är avgörande att det blir en tydlig inriktning i beslut och tillämpning hos myndigheter så att förslaget får genomslag i praktiken.

- LRF är positiva att regeringen tydliggör att registrering av nyckelbiotoper helt upphör eftersom det har fått stora ekonomiska konsekvenser för markägare och dessutom avvisats av skogsutredningen för att den saknar stöd i svensk lag.

- LRF hade dock önskat ett bättre svar från regeringen på hur vi ska hantera resultatet från tidigare inventeringar.

- LRF välkomnar att regeringen vill skapa fler flexibla skydds- och ersättningsformer. Det måste vara möjligt att med tidsbegränsade avsättningar och bevarandeformer där naturvård kan kombineras med brukande. Det är inte minst viktigt när staten vill skydda enskilda arter, istället för hela områden.

- LRF vill dock påpeka vikten av att nya modeller för skogskonto och biotopskydd tas fram skyndsamt och inte begravs i nya utredningar.

- LRF är positiva till att regeringen föreslår en rådgivningskampanj där skogsägaren kan få goda råd om hur man kan utveckla såväl sitt skogsbruk såsom naturvård. Vi behöver mer dialog från Skogsstyrelsen som är kunskapsbyggande men inte styrande.

- LRF är positiva till Skogsstyrelsens uppdrag att ta fram regelförenklingar. Två viktiga saker LRF föreslår för att förenkla för Sveriges skogsägare är att dels ta bort den dubbla anmälningsplikten för skogsbruksåtgärder och dels korta handläggningstiderna hos ansvariga myndigheter.

Läs regeringens pressmeddelande här