LRFs medlemmar har länge haft starka invändningar mot prövningsprocessen för prospektering och brytning av mineral som omfattas av minerallagen. Den berörda markägaren får till exempel inte kännedom om att det ska prospekteras förrän efter att beslutet är fattat. Det görs ingen, och ska enligt dagens regler inte heller göras någon, intresseavvägning. Det innebär att det inte tas någon hänsyn till hur befintliga företag påverkas, hur kommunens planering ser ut eller om det är troligt att det någonsin kommer att kunna startas någon brytning av mineral i området.

Större hänsyn till lokal påverkan

Den nya utredningen ska bland annat se över prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas till ett projekts lokala påverkan. Den ska också analysera hur en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del.

Representerar markägarsidan

För att på bästa sätt bevaka medlemmarnas och markägarnas intressen har LRF arbetat för att få komma med i utredningens expertgrupp, där det från början inte fanns någon representant för markägarsidan. I oktober beslutade dock näringsministern att komplettera expertgruppen med en representant från LRF.

Åsa Hill, jurist på riksförbundet, kommer att arbeta i utredningens expertgrupp. Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2022.

Utredningens direktiv kan du läsa här.