Svensk trädgårdsnäring arbetar sedan länge med hållbarhetsfrågorna. Bland annat har växthusodlingen mer än halverat sin energiförbrukning sedan början av 2000-talet, samtidigt som man minskat användningen av fossila bränslen med mer än 80 procent. Detta trots att odlingen har ökat. Svenska tomater odlas till 90 procent med hjälp av fossilfri uppvärmning och i hög grad med biologiskt växtskydd.

LRF Trädgård tar nu miljöarbetet ytterligare steg framåt när dess styrande råd Trädgårdsdelegationen beslutat om hållbarhetsmål som ska genomsyra all verksamhet och samtidigt skapa förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet i medlemsföretagen. Målen blir också ett viktigt verktyg i det politiska arbetet.

LRF Trädgårds hållbarhetsmål är en konkretisering av LRFs hållbarhetsmål och omfattar de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna.

De tre miljömålen handlar om att

  • LRF Trädgårds medlemmar ska ha tillgång till effektiva och långsiktigt hållbara växtskyddsmetoder.
  • LRF Trädgårds medlemmar ska ha verktyg för att kunna vidta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden på ett konkurrenskraftigt sätt.
  • LRF Trädgård ska arbeta för att fasa ut fossila bränslen ur sina värdekedjor till 2035. Omställningen ska ske parallellt med en ökad konkurrenskraft och en ökad produktion.

Enligt det ekonomiska målet ska

  • Sveriges konkurrenskraft stärkas gentemot konkurrentländer, genom en ökad långsiktighet i de politiska besluten, minskat regelkrångel och möjliggörande av investeringar i trädgårdsnäringen. Kopplat till detta ska man kommunicera de svenska produkternas hållbarhetsfördelar.

Det sociala målet går ut på att

  • Trädgård ska vara en attraktiv näring att driva företag inom och vara anställd i och att LRF Trädgårds medlemmar ska ha tillgång kompetent personal. Ägarskiften ska också underlättas.

Medlemmarna bidrar med underlag till de handlingsplaner som LRF Trädgård tar fram för att arbeta mot målen.

LRF Trädgård organiserar företag inom frukt, grönsaker, matpotatis, bär, blommor och plantor. Den svenska yrkesmässiga trädgårdsodlingens produktionsvärde uppgick till ca 6,7 miljarder kronor 2020, vilket är 25 procent högre än genomsnittet för de fem föregående åren. Svensk trädgårdsnäring omfattar drygt 1 800 företag som sysselsätter omkring 15 000 anställda.