Vad är bakgrunden till domarna?
– Tre skogsägare har tvingats stämma staten då de nekats ersättning för skog som de inte har fått avverka på grund av förekomst av knärot och tjäder, med hänvisning till artskyddsregler. Markägarna har tvingats stämma staten för att få ut den ersättning de har rätt till enligt bland annat grundlagen. Rättsprocesserna har sammanlagt pågått under flera år.

Vad säger domstolen i de här tre fallen?
– Domstolen bekräftar den ersättningsrätt som finns när rådighetsinskränkningar leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Att det finns en ersättningsrätt har tidigare slagits fast i ett antal andra domar där inskränkningar skett på liknande sätt, men det är första gången Mark- och miljööverdomstolen prövar frågan kopplat till artskydd.

– En annan viktig del i domslutet är att det står klart att frågan om dispens måste vara avgjord innan frågan om ersättningens storlek kan hanteras.

Vad innebär detta för enskilda skogsägare?
– Domarna innebär framförallt en lättnad för de skogsägare som är parter i målet men även för alla andra skogsägare som själva inte mäktat med att tvista mot staten i den här frågan. Även om Mark- och miljödomstolen redan har dömt till fördel för de drabbade skogsägarna, så behöver domen vinna laga kraft.

– Vi hoppas att Kammarkollegiet, inte väljer att driva frågan vidare, genom att överklaga domen till Högsta domstolen. Vi hoppas att de här skogsägarna nu kan få lugn och ro och gå vidare med sina liv. I så fall vinner domarna laga kraft 20 januari 2022.

– Även om domstolen nu bekräftar ersättningsrätten så måste du som skogsägare fortfarande stämma staten för att komma i åtnjutande av den delen av den grundlagsskyddade rättigheten som ersättningen utgör.

Vad händer nu?
– Vi på LRF Skogsägarna kommer att arbeta för att ersättningsfrågan hanteras på annat sätt i framtiden så enskilda skogsägare ska slippa stämma staten för att få ut sin grundlagsstadgade ersättning. Vi ser hellre att ersättningsfrågan hanteras direkt av ansvariga myndigheter.

– Om alla drabbade skogsägare väljer att stämma staten kommer en stor mängd artskyddsärenden behöva hanteras i domstol. Staten kommer då att få betala ut mångmiljardbelopp i både rättegångskostnader och ersättning till skogsägare, säger Anna Treschow.

Domarna hittar du här:
Bollebygds kommun
Uppvidinge kommun
Östhammars kommun

Läs mer:
SvD– Myndigheter orsakar konflikter i skogen
ATL– Myndigheterna hade kunna agera annorlunda
ATL – Myndigheten måste beakta all praxis
Dagens Industri – Staten måste följa lagen