Viltskadekommissionen leds av utredaren Elisabeth Nilsson. Som sekreterare har Elisabeth Ahlinder utsetts.

Helhetsgrepp behövs

– Det är komplicerade orsakssamband som ligger till grund för den viltskadesituation vi har i samhället idag och den är ett reellt hot mot målen i den nationella livsmedelsstrategin, de två målen i Skogsvårdslagen om avkastning och biologisk mångfald, och mot nollvisionen om antalet döda och allvarligt skadade i trafiken. Det behövs därför ett helhetsgrepp och en beskrivning av systemet för att förstå och kunna påvisa på vad som är orsakerna till skadorna, säger utredaren Elisabeth Nilsson.

Data saknas

Dagens viltförvaltning präglas av målkonflikter och stora skillnader i värderingar. Samtidigt saknas fullgoda data om viltskadornas omfattning, framförallt i jordbruket. Viltskadekommissionen ska analysera bakgrunden och orsakerna till skadornas omfattning inom jordbruket, skogsbruket och i trafiken.

Kommissionen ska även göra en jämförelse med andra länder i Europa som har liknande naturgeografiska och politiska förutsättningar som Sverige. Analysen ska mynna ut i förslag på konkreta åtgärder för att minska skadorna.

Stora värden går förlorade

I maj ska utredaren Elisabeth Nilsson presentera sitt förslag.

– Vi har enormt stora viltskador i Sverige. Vi förlorar stora värden i jord och skog och vi tappar möjligheten att binda kol i skogen när viltet äter upp plantorna. Därför är vi väldigt glada att våra organisationer gemensamt har beslutat om en viltskadekommission och att den erfarna utredaren Elisabeth Nilsson och juristen Elisabeth Ahlinder har tackat ja till uppdraget , säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Viltolyckor i trafiken ökar

– Viltolyckorna har ökat över tid och under 2021 skedde över 65 000 viltolyckor i Sverige. Olyckor som kan få allvarliga konsekvenser och i värsta fall orsaka att bilister skadas allvarligt eller omkommer. Vi behöver få veta mer om bakgrunden till utvecklingen och vad som kan göras för att minska viltolyckorna. Därför är vi med och startar Viltskadekommissionen, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

Om kommissionen:
Viltskadekommissionens utredare Elisabeth Nilsson var 2010 – 2018 landshövding i Östergötlands län och kommer närmast från regeringsuppdraget som utredare av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Kommissionens sekreterare Elisabeth Ahlinder är docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Stockholms universitet.

Uppdraget ska redovisas den 23 maj 2022.

Hör LRFs förbundsordförande Palle Borgström och infrastrukturminister Thomas Eneroth i Ekots inslag den 14 februari.