Ändringarna innebär bland annat att straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri ska skärpas och att vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgifter istället för böter. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 juli 2022.

Bakgrunden är en statlig utredning där man genomfört en översyn av straffbestämmelserna i djurskyddslagen och brottsbalkens bestämmelse om djurplågeri (2018:1192). Syftet var dels att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor vid brott mot djur, dels att överväga om andra sanktioner än straffrättsliga påföljder kan vara ett mer effektivt sätt att upprätthålla regelverket vid mindre allvarliga överträdelser av djurskyddsbestämmelserna. Utredningen redovisade sitt betänkande (rapport) 11 februari 2020 (SOU 2020:7). Den 1 juli 2021 lade regeringen fram en proposition (2021/22:18) som nu röstats om i riksdagen.

LRF har framfört synpunkter under arbetets gång. Bland annat vid en hearing som utredaren bjöd in till och genom ett remissyttrande över betänkandet från utredningen. Innehållet i betänkandet var i stort detsamma som innehållet i den proposition som riksdagen nu har röstat om. 

Läs mer om propositionen här.