– Var finns det sunda förnuftet? Sverige behöver skogen för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle och vi vet att det går att kombinera biologisk mångfald och ett hållbart skogsbruk, säger LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.

15 miljoner fler fåglar i skogen

Med dagens skogsbruk och den hänsyn som tas i skogen har vi fått nästan 15 miljoner fler fåglar i skogen de senaste 20 åren. Det är en positiv utveckling som LRF vill fortsätta se. Död ved, gammal skog och lövskog är miljöer i skogen som är viktiga för många insekter och djur. Genom att få mer av de miljöerna förbättras förutsättningarna för många viktiga arter. Med dagens skogsbruk och hänsyn har även de miljöerna ökat de senaste 20 åren.

Skogsstyrelsen nya inriktning kommer slå mycket hårt mot familjer och enskilda som äger skog. För många bönder är möjligheten att avverka och få en extra inkomst avgörande när man i situationen som svenskt lantbruk just nu befinner sig i, när en kostnadskris har drabbat näringen.

Slår mot det småskaliga

LRF är även kritiskt till att Skogsstyrelsen väljer att lägga över utredningsansvaret på enskilda skogsägare.

– Det är mycket allvarligt och kommer slå hårdast mot det småskaliga skogsbruket. Det finns inget politiskt beslut, lagstöd eller domar som stödjer det. Tvärtom har vi en grundlag i Sverige som säger att det är staten som måste utreda och bevisa om samhället ska ta något från en enskild medborgare eller stoppa pågående markanvändning, säger Paul Christensson.

Släpper helhetssynen

Skogsstyrelsen besked innebär att alla vilda fåglar ska skyddas, på individnivå, oavsett om de är hotade eller inte. Eftersom det finns fåglar i all skog innebär det att all skog och allt skogsbruk påverkas. Skogsstyrelsens besked innebär en förflyttning från dagens helhetssyn av värdefulla miljöer till ett arbete att skydda enskilda individer av exempelvis fåglar.

– Vår bedömning är att Skogsstyrelsens besked kommer innebära en kraftigt minskad möjlighet att avverka skog och bruka skogen och i många fall blir det omöjligt, säger Paul Christensson.

Förordningen måste förändras

Artskyddsförordningen gäller för all verksamhet i Sverige, inte bara skogsbruk. Likhet inför lagen innebär att all verksamhet som på något sätt stör fåglar också påverkas. Det gäller allt från att arrangera rockkonserter, klippa gräsmattan, belysning på idrottsplaner eller bygga vägar och järnvägar påverkas av Artskyddsförordningen. LRF är inte ensamma i sin kritik mot utformningen av artskyddsförordningen. 2016 skrev generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen till regeringen om att Artskyddsförordningen bör ses över.

– LRF har i snart tio år påpekat felaktigheten i Artskyddsförordningen som orsakar de här problemen. Nu blir det uppenbart för alla att regeringen måste agera för att förändra förordningen, avslutar Paul Christensson.

LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson i SvD.
Paul Christensson i Ekot, 04:50 in i sändningen.
Läs kommentaren i Jordbruksaktuellt från Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF.
Gunnar Lindén i Studio Ett.
Skogsföretagaren Arvid Callans i Tidningen Näringslivet om orimligheten i Skogsstyrelsens besked.