EU och Sverige har en god produktionskapacitet och kan fortsätt trygga försörjning på EU-nivå men det är viktigt att de politiska styrmedlen i det här läget är flexibla och pragmatiska för att inte lägga hinder i vägen. Därför är EU-kommissionens besked mycket viktigt och det är tydligt att man nu planerar flera åtgärder för att säkerställa vår gemensamma produktionskapacitet.

Räknar med att medfinansieringen utnyttjas fullt ut

LRF välkomnar den ökade flexibiliteten i CAP som EU-kommissionen nu öppnat upp för och räknar nu med att svenska regeringen också säkerställer att vi utnyttjar både krisreserven och flexibiliteten i CAP fullt ut.

– Vi ser positivt på att EU agerar och vi räknar med att regeringen utnyttjar den svenska medfinansieringen fullt ut så att svenskt lantbruk stöttas med 300 miljoner kronor. Nyligen sa Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin att lönsamheten för svenskt lantbruk fallit med ytterligare en miljard sedan kriget. EU-stödet är långt ifrån tillräckligt men det är en viktig del för att stötta svenskt lantbruk, kommenterar LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Miljöambitionerna måste balanseras mot produktionen

Även om 300 miljoner kronor, som krisreserven för svensk del innebär om den svenska medfinansieringen sker fullt ut, inte på långa vägar räcker för att avhjälpa det akut ökade kostnadsläget för många svenska lantbrukare så är det ändå en viktig del i ett större stödpaket.
Det är också välkommet att EU-kommissionen tydligare än tidigare lyfter att höjda miljöambitioner måste gå hand i hand med bibehållen produktionskapacitet. Det är viktigt i det här läget.
Men det är också viktigt att all energiproduktion från jordbruket stimuleras och då inte bara biogas utan även alla flytande biodrivmedel.

Med livet som insats

EU måste också öka insatserna för att hjälpa det ukrainska jordbruket att upprätthålla landets livsmedelsproduktion. Precis som i Sverige håller man just på med vårsådden. Ukraina är Europas kornbod, något som Ryssland särskilt riktat in sig på att förstöra. Det är viktigt att EU riktar insatser till jordbruket och till jordbrukarna som med livet som insats försöker säkerställa årets gröda.

Uttalande från EU-parlamentet

Den 24 mars antog Europaparlamentet också en resolution om behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga och öka livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU efter Rysslands invasion av Ukraina. Man vill ha en omstart av EUs strategi för livsmedelsproduktion coh uttalar bland annat att jordbruksmark endast bör användas för produktion av livsmedel och foder, och att mark i träda bör frigöras för odling av proteingrödor.