De två huvudspår som berör LRF i den pågående statliga utredningen, är det statliga ansvaret för veterinär service och smittskyddsberedskap och det andra är analys av framtidens resursbehov av veterinärer. Målsättning med statligt veterinärt ansvar är gott djurskydd, god djurhälsa, gott smittskydd, god folkhälsa och säkra livsmedel. Förutsättning för denna målsättning är veterinär service i hela landet och effektiv organisation för smittskyddsberedskap. I och med utredningen kommer det komma förslag på hur det den veterinära servicen ska motsvara målsättningarna i framtiden.

Utbildningen får fler platser

Utredningens tillsättning har bidragit till att veterinärutbildningen utökas med fler platser, tre platser hösten 2022 och 40 platser till hösten 2023. Utmaningen för SLU, som ansvarar för veterinärprogrammet, är att med en nästan 50-procentig ökning av antalet veterinärstudenter inte göra avkall på kvaliteten på grundutbildningen.

Viktigt att vara välkomnande

Grundutbildningen för en legitimerad veterinär är 5,5 år och ska ge så kallad Dag 1-kompetens. Det innebär att en veterinär dag ett efter grundutbildning ska kunna agera självständigt och utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Nyutexaminerade veterinärer behöver självklart introduktion, support och bra bemötande från både arbetsgivare och uppdragsgivare.

– LRFs roll är att fortsätta att ge input till antagningsurval och utbildningsupplägg och bidra till att förbereda de nya veterinärerna till de olika arbetsuppgifter som väntar. Lite tillspetsat kan man säga att vi behöver ”charma” nyutexaminerade veterinärer. Vi måste vara välkomnande så att de stannar som fältveterinärer och vill arbeta med stora djur, i hela landet, alla dagar på året, och dessutom vara inställda på att ha tjänst dygnet runt för akuta problem, säger Anna Forslid.

Säkra mat och biologisk mångfald

Hon ser att veterinärfrågan också handlar om att fler veterinärer behövs för att utveckla den redan så goda förebyggande djurhälsovården i Sverige och på så sätt också arbeta för en säkrad livsmedelsproduktion.

LRFs främsta mål när det gäller veterinärfrågan är:

  • Att nya veterinärer stannar som fältveterinärer för att arbeta med stora djur på landsbygden inom de gröna näringarna.
  • Att djurägare har tillgång till veterinärer i akuta fall och i samband med utbrott av smitta.
  • Att veterinärstudenter får en realistisk bild av arbetet med stora djur på landsbygden.
  • Att djurägare får god tillgång till veterinärer som fortsätter främja det förebyggande arbetet med djurhälsa, hållbar utveckling, försörjningstrygghet och biologisk mångfald.